Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws tweede kwartaal 2020

Wijknieuws

Wijknieuws tweede kwartaal 2020

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 10-7-2020

Bij de diensten
Zondag 12 juli Voorganger ds. André Priem. In deze dienst zal Kees Heutink bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Kees zal de taak van Henk Kool in de personeelscommissie van het College van Kerkrentmeesters overnemen. We zijn blij dat Henk z’n ambtsperiode nog even met een half
jaar wilde verlengen en dat Kees bereid is deze taak op zich te nemen. We lezen deze ochtend uit Nehemia 2 en 3 waarin het gaat over de herbouw van de muren van Jeruzalem.
We mogen ondertussen al weer met veel meer mensen in de kerk zijn, dus wees welkom!
Zondag 19 juli hoopt ds. Bernhard Reitsma voor te gaan. 

Vanuit de kerkenraad
Ruim drie maanden hebben de vergaderingen van de wijkkerkenraad stil gelegen, maar op 18 juni konden we elkaar weer ontmoeten. Het was – met vertraging – de eerste kerkenraadsvergadering voor onze nieuwe ambtsdragers. Het was goed om elkaar voor het eerst of opnieuw na al die tijd weer te kunnen ontmoeten.

Benoeming
De nog openstaande vacature voor ouderling-kerkrentmeester hebben we kunnen invullen met de benoeming van Kees Heutink. We zijn dankbaar dat Kees deze taak op zich neemt. Het werk lag niet stil, want Henk Kool was bereid een aantal maanden langer door te gaan. Kees neemt de portefeuille ‘personeel’ van Henk over. De bevestiging vindt plaats op 12 juli.

Uitbreiding team Pastoraat
Het team Pastoraat wordt uitgebreid met een pastoraal bezoeker. Gé Spelmink is hiertoe bereid gevonden.
De kerkenraad heeft van harte ingestemd met deze voordracht.

Afvaardiging Algemene Kerkenraad
Iedere wijk vaardigt één ambtsdrager af naar de Algemene Kerkenraad. Belangrijk werk, want de Algemene Kerkenraad is één van de zaken die onze wijkgemeenten met elkaar verbinden. De wijkkerkenraad vaardigt Henny van Hartskamp af namens onze wijk. De afgelopen maanden heeft Anja Duinker deze post waargenomen, waarvoor onze dank.
We wensen Kees, Gé en Henny Gods zegen toe bij de invulling van hun taken.

Kinder- en jeugddiensten
In de vorige ‘vanuit de kerkenraad’ kon u lezen dat we kritisch gekeken hebben naar de kinder- en jeugddiensten. De besluitvorming was echter uitgesteld. Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten om de kinder- en jeugddiensten te handhaven. Wel willen we de organisatie ervan anders aanpakken. Deze bijzondere diensten blijven dus in het rooster staan.

Hervatting kerkdiensten
Inmiddels zijn we voorzichtig weer gestart met kerkdiensten waar bezoekers bij aanwezig kunnen zijn. In juni maximaal 30 bezoekers als proef, vanaf juli maximaal 80 tot 100. Een werkgroep heeft gekeken naar de maatregelen om dit veilig mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot een gebruiksplan. De kerkenraad heeft in deze vergadering dit gebruiksplan vastgesteld. Inmiddels is het ingediend bij de gemeente Ermelo. U kunt het gebruiksplan inzien in de kerk of downloaden van onze website. Het huidige plan is gebaseerd op de maatregelen zoals die eind mei zijn gecommuniceerd. Recente wijzigingen naar aanleiding van de versoepelingen van 24 juni zijn hier op het moment van schrijven nog niet in verwerkt.

Vervanging keet
Al hebben de vergaderingen stil gelegen, het voorbereidende werk door de gebouwcommissie voor het maken van de plannen om de keet te vervangen zijn gewoon doorgegaan. In de vergadering is een voorstel besproken voor het traject. We hopen binnenkort onze visie ten aanzien van het gebruik van ons gebouw en de plannen voor uitbreiding met de gemeente te kunnen delen. Als de omstandigheden dat mogelijk maken, willen we op 22 september een gemeenteavond over dit onderwerp organiseren.

Gemeentezondag
Op dit moment is niet helemaal duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor de gemeentezondag. We willen graag de jaarlijkse gemeentezondag houden, maar in welke vorm dat kan is afhankelijk van de regels op dat moment. Kerkenraads- en gemeenteleden gaan hiermee aan de slag.
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”. De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 17 september.


Beste gemeenteleden.
De crew van de werkweek naar Bulgarije heeft besloten om de jeugdreis van komende herfst te verplaatsen naar volgend jaar herfst.
We hebben tnt niet genoeg geld kunnen ophalen om de reis te betalen. Met de huidige coronamaatregelen die gelden tot 1 september is het zeer waarschijnlijk dat het concert van Matthijn Buwalda in september niet door kan gaan. We gaan het concert (weer) verschuiven naar volgend jaar. Een nieuwe datum zal nog gecommuniceerd worden. Er zijn veel spanningen tussen de Bulgaren en de Roma op dit moment. Het is voor ons als groep niet veilig om de Romadorpjes te bezoeken. En wat als iemand ziek wordt? Met alle gevolgen van dien, denk aan ziekenhuisopname in Bulgarije, quarantaine etc.
We hebben nauwelijks onderling een band kunnen opbouwen. Allemaal redenen om de reis uit te stellen.
Dus: we hebben nog ruim een jaar om elkaar te leren kennen, weer acties te gaan houden zodra het kan, geld op te halen en ons verder voor te bereiden op een onvergetelijke ervaring die nog in het verschiet ligt!
Vriendelijke groet,
Patricia Poelman. Jeugddiaken Westerkerk.

Agenda
Elke dinsdagavond wandelen voor dames.
Elke woensdagmiddag is de kerk open van 15.00 tot 17.00 uur.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of
begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: zie de relevante links op deze pagina
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).


Bij de diensten

Zondag 28 juni wordt er weer geruild binnen Hervormd Ermelo. Ds. de Wit gaat in West voor en ds. Priem is voorganger in de Nieuwe Kerk.
Zondag 5 juli staat Handelingen 5: 12-32 centraal. We blijven nog even hangen bij het leven van de eerste gemeente. Het wordt de apostelen niet gemakkelijk gemaakt. Volgeling van Jezus kost hen soms ook hun vrijheid. Wat is hun geheim?

Emmaüs-wandeling
Elkaar ontmoeten is in deze periode best lastig. We kunnen nog steeds met een heel beperkt aantal mensen samenkomen tijdens de kerkdiensten. Het echte, directe contact kun je soms enorm missen. Dus zullen we ook moeten proberen om die onderlinge ontmoeting op andere manieren vorm te geven. Een van de genoemde ideeën was: samen een Emmaüs-wandeling
maken. Sjoerd van Werven was bereid dit te organiseren. De eerste keer zal zijn op zondagavond 5 juli. We verzamelen om 19.30 uur op de parkeerplaats van de Westerkerk. Na een korte opening gaan we in tweetallen op pad. De wandeling zal ongeveer een uur duren.
Doe je mee?
André, zie de relevante links op deze pagina.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe
hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
E-mail:zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar
Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest,zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 1-7-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 12-6-2020

Bij de diensten
Zondag 14 juni is er een jeugddienst. Net als de vorige keer hebben we die via de app met elkaar voorbereid. We sluiten aan bij het thema van de Contraxion-uitzending van 12 juni Contraxion is een leuk Ermelo’s initiatief waar jongelui zelf een actieve rol in spelen. Het thema voor de dienst van 14 juni wordt ‘Samen uit, samen thuis’. We denken daarbij aan het Bijbelverhaal van Ruth.
Ondanks dat het niet altijd even gezellig zal zijn geweest met haar schoonmoeder Naomi kiest Ruth er toch voor om met haar mee op pad te gaan. Het gaat over contacten en het ‘aan elkaar gegeven zijn’. Vrienden zoek je uit, maar je familie kies je niet zelf. Hoe ga je met elkaar om?
Ook als het even niet leuk is? Of juist wel! ;-)
Zondag 21 juni vieren opnieuw het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. We zullen dat op corona-verantwoorde wijze doen samen met de mensen die in de kerk aanwezig zijn, maar je bent natuurlijk van harte uitgenodigd om dit thuis mee te vieren. En als je verbonden wil zijn zonder daadwerkelijk brood en wijn te nemen, dan behoort dat vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden....
Deze dienst wordt mede voorbereid met de werkgroep Vluchteling vanuit de diaconie. Zij organiseerden in het afgelopen jaar ‘Tafels van hoop’ – en dat leek ons een mooi thema voor deze zondag.

Kerkdiensten worden weer toegankelijk
Vanaf 1 juli mogen in de kerkdienst weer 100 bezoekers aanwezig zijn. We zijn momenteel druk bezig met de plannen om dit mogelijk te maken. Met elkaar zoeken we naar een veilige maar ook praktische werkwijze. De maand juni is een proefperiode. Zondag 7 juni hebben we voor het eerst ‘proefgedraaid’met een aantal kerkenraadsleden en gezinsleden. Vanaf 14 juni krijgt iedereen de gelegenheid om weer diensten bij te wonen. Op 14 juni is er een jeugddienst. Om die reden krijgt de jeugd (groep 7/8 en klas 1/2) voorrang bij inschrijving.
Om een dienst bij te kunnen wonen is inschrijven verplicht. Ook zijn er uiteraard een aantal voorwaarden en beperkingen. Zo gaan we ervan uit dat je thuisblijft als je klachten hebt, dat iedereen zich in en om de kerk aan de anderhalve meter afstand houdt, in de elleboog niest, etc.
Alle afspraken en het inschrijfformulier staat op de website
We blijven de diensten uiteraard online uitzenden. Ook is zoals bekend samenzang in de kerkzaal niet toegestaan.

Bidstond
Woensdag 17 juni om 20.00 uur is er opnieuw een bidstond in de kerkzaal waarin we Gods wijsheid willen vragen met het oog op de komende periode: hoe kunnen we samen gemeente zijn? We bidden voorde gemeente en ook voor elkaar persoonlijk. Bidt u mee? Graag even doorgeven aan ds. André Priem als u komt.

Afscheid 
Op 14 juni hoopt collega van den Born met emeritaat te gaan. Na zoveel jaren arbeiden in de wijngaard mag de toga aan de wilgen worden gehangen...
Er is hard geklust in het aangekochte huis in Bergambacht om de nieuwe bewoners te kunnen huisvesten. Zoals collega van den Born het verwoordde tijdens het laatste voorgangersgebed:
‘Dominee en mevrouw’ worden nu gewoon ‘Wim en Francien’ die actief en betrokken willen zijn in maatschappij en kerk. We zien wel wat onze hand vindt om te doen...’
Dank voor alle inzet en betrokkenheid en Gods zegen in deze nieuwe fase!

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
In verband met de vereiste afstand van anderhalve meter is de komende tijd nog geen kerkauto beschikbaar.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem. zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 17-6-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 29-5-2020


Bij de diensten
Zondag 31 mei vieren we Pinksteren. Opnieuw een hoogtijdag die we helaas niet samen in de kerk kunnen vieren. Toch willen we wel vieren! De uitstorting van de Heilige Geest. Juist bij dat ‘uitstorten’ en ‘uitgieten’, zoals het in verschillende vertalingen staat, wil ik verder nadenken. Wat betekent die ‘stortdouche van de Heilige Geest’? We lezen Hand 2:1-21, waarin ook de profetie van Joël een prominente plaats heeft.
De gezamenlijke Pinksterdienst op het Weitje is verschoven naar volgend jaar. Dan hopen we elkaar als broeders en zusters uit verschillende kerken weer te treffen. Dit jaar zal er tijdens de online-dienst wel een Pinkstergroet vanuit de deelnemende kerken zijn en om 9.00 uur ’s morgens (het derde uur waarover in het Pinksterverhaal geschreven wordt) zullen de kerkklokken worden geluid.
Zondag 7 juni hoopt ds. Kees van Dam voor te gaan in de Westerkerk.

Kerk-zijn in de anderhalve-meter-samenleving
Kort geleden verscheen vanuit de Protestantse Kerk een protocol voor de inrichting en vormgeving van de kerkdiensten vanaf 1 juli. Vanaf 1 juli is het waarschijnlijk weer mogelijk om met groepen tot 100 mensen samen te komen. Ondertussen wordt er vanuit de dienstenorganisatie in Utrecht in dat protocol van alles af- en aangeraden. Vanuit de kerkenraad is een kleine werkgroep gevormd die een en ander op een rij gaat zetten hoe we dit alles binnen de Westerkerk handen en voeten kunnen gaan geven. Allerlei praktische zaken rondom hygiëne, het coördineren van het kerkbezoek en de indeling van de zitplaatsen moeten geregeld worden, maar er zijn ook inhoudelijke zaken waarover gesproken moet worden: op welke manier krijgen muziek en zang een plek als ‘samenzang’ nog sterk ontraden wordt. Hoe kun je toch opnieuw iets van het samen-gemeente-zijn beleven?
Dat laatste roept in deze tijd ook meteen weer andere vragen op. Die vragen zoemen ook rond op (kerkelijke) media. Moet je alles op alles zetten om weer zoveel mogelijk op de oude voet verder te kunnen (maar ja, dat kan met maximaal 100 kerkbezoekers voorlopig sowieso nog niet...) of moeten we daarnaast (!) in deze tijd zoeken naar andere, nieuwe vormen van samen-gemeente-zijn? De kerk is niet het gebouw, maar ook niet de kerkdienst. De kerk dat zijn wij: een groep mensen die door Christus met elkaar verbonden is. Die verbondenheid ervaren we op zondag in de grote groep, maar dat kan ook doordeweeks (of op zondag) in een kleinere groep. Waarin ligt de kracht van de kerk van Christus? Als we straks wel in kleinere groepen samen kunnen komen kunnen er dan nieuwe kringen ontstaan (die elkaar ontmoeten in een ruime huiskamer, een schuur, een zaaltje in de kerk)? Huis- of buurtkringen of juist kringen van mensen met eenzelfde missie (bijv. zorg voor eenzamen, bewogenheid met vluchtelingen, passie voor gebed, voor muziek, zorg voor de schepping, betrokkenheid bij armoedebestrijding) die elkaar rondom die missie. Kortom deze tijd stelt ons als gemeente ook voor nieuwe uitdagingen! Goed om hier samen eens verder over te denken! In ieder geval is het belangrijk om te beseffen dat onze diepste verbondenheid in Christus ligt. Verbonden-zijn met Hem is verbonden-zijn met elkaar en zo gaan we onze weg in Zijn Licht, stap voor stap. Soms zoekend en tastend, dan weer met stevige pas.....

12 uur wandelen voor het noodfonds van Compassion op zaterdag 30 mei.
Klik hier om naar het bericht te gaan.

Open Kerk
In de komende periode zal de kerk iedere woensdag open zijn van 15.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!

U kunt de kerk bezoeken zolang u de richtlijnen van het RIVM volgt (zoals anderhalve meter afstand van elkaar houden). Ook vragen we om ervoor te zorgen dat niet meer dan ongeveer 20 personen (verspreid in de kerkzaal) aanwezig zijn

Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 15-5-2020

Bij de diensten
Na de persconferentie van 6 mei lijkt er weer wat licht te gloren, ook voor samen een kerkdienst vieren, zij het nog steeds niet als voltallige gemeente... We moeten nog volhouden t/m eind juni, maar we kunnen nu alvast gaan we bedenken hoe we dat vanaf 5 juli praktisch gaan vormgeven.
Zondag 17 mei is er een ruiling binnen Hervormd Ermelo. Ds. van den Born hoopt deze zondagmorgen in West voor te gaan. Het is de laatste keer dat bij ons is voordat hij in juni met emeritaat hoopt te gaan.
Dank voor alle gezegende momenten die we zo samen in de afgelopen jaren mochten beleven!
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Ds. de Wit hoopt vanuit het Kerkelijk Centrum voor te gaan in deze dienst.
Voor zondag 24 mei heb ik nog geen tekst uitgezocht. Het is altijd een bijzonder moment zo tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een terugkerende zin op deze zondag is ‘Al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’!?

Kindernevendienst en tieners
Tijdens de kindernevendienst wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van Bible Basics. Dit wordt gemaakt door het Nederlands Bijbel Genootschap. Zij hebben het materiaal aangepast zodat het in de komende weken ook thuis in het gezin gebruikt kan worden. ‘Bible Basics voor thuis’ kun je downloaden van de website. Samen aan de slag!
Ook Matthijs Vlaardingenbroek heeft op zijn website een online programma om te doen met kinderen:
www.creatiefkinderwerk.nl
Voor de tieners verzorgt BEAM van de EO ook online-kerkdiensten. Via het YouTube-kanaal: EOBEAM

Rozenactie
In ‘normale’ tijden zouden afgelopen week de landelijke eindexamens beginnen. Voorafgaand aan die examens zouden eindexamenkandidaten een roos krijgen van de jeugddiaconie en jeugdwijkteam ter bemoediging.
Echter heeft het Corona voor flink wat opschudding gezorgd en zijn de examens geschrapt. Als jeugddiakenen en JWT willen we toch nog rond 4 juni (dan krijgen de eindexamenkandidaten officieel uitslag) een roos rond brengen.
Ivm sluiten van scholen door Corona en de privacywet hebben we geen namen van deze eindexamenkandidaten. Graag doe ik een beroep op alle ouders van eindexamenkandidaten om mij de namen en adressen  van jullie kinderen door te geven als ze dit jaar examen hadden moeten doen. Ook als jullie namen weten van tieners die verbonden/ingeschreven staan bij de Westerkerk maar niet de zondagsdiensten bezochten de afgelopen jaren. Deze groep kreeg ook altijd een roos en gaan we wellicht dit jaar missen door gebrek aan informatie vanuit school. 
Graag mailen naar  
Patricia Poelman
Hartelijk dank!
Jeugddiaken Westerkerk

Open Kerk
In de komende periode zal de kerk iedere woensdag open zijn van 15.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen. Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!

Omzien naar elkaar in deze tijd
Om op een andere manier contact te kunnen leggen hebben we in de afgelopen week enkele app-groepen aangemaakt. Mocht je daar nog niet aan toegevoegd zijn en dat wel willen, stuur dan even een appje naar André.
Juist mensen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt aangeraden om al te veel contacten met anderen te vermijden. Terwijl je juist nu misschien wel behoefte hebt aan contact. Even een luisterend oor, even van je af praten. Gelukkig hebben we nog telefoon (en mail). Even een berichtje, even de stem van een ander horen. Laten we naar elkaar omzien en schroom niet om ook zelf aan de bel te trekken!
U kunt ons altijd bereiken!

Vacatures jeugdwerk 2020-2021
Voor het komende seizoen hebben we weer een aantal vacatures voor het jeugdwerk. Helaas is door de corona crisis ook het jeugdwerk nu stil komen te liggen, hopelijk kunnen alle activiteiten na de zomer weer opgestart worden! Hier hebben we nog wel een aantal enthousiaste mensen voor nodig... Zie de vacaturebank op de website voor meer info.   

Agenda
Mei
17    Online kerkdienst
20   Gebedsgroep woensdagmorgen. 
20   Open kerk
21   Online kerkdienst (Hemelvaart, dienst vanuit het Kerkelijk Centrum)
24   Online kerkdienst
27   Open kerk
31   Online kerkdienst (Pinksterfeest)mei

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:zie de relevante links op deze pagina
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar
Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest:zie de relevante links op deze paginaWijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 24-4-2020

Bij de diensten
We kijken terug op een bijzondere periode. We zijn blij met de inzet van muziekteam, videoteam, beamteam, geluidsteam en koster om de diensten toch allemaal door te kunnen laten gaan. Het vraagt soms aanpassingen en nieuwe vaardigheden, maar we zijn blij met de manier waarop het gaat! De betrokkenheid en interactie tijdens de diensten is groot. Zo zijn we daadwerkelijk verbonden!
Zondag 26 april staan enkele bijzondere woorden van Paulus aan de Filippenzen centraal.

Kindernevendienst en tieners
Tijdens de kindernevendienst wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van Bible Basics. Dit wordt gemaakt door het Nederlands Bijbel Genootschap. Zij hebben het materiaal aangepast zodat het in de komende weken ook thuis in het gezin gebruikt kan worden. ‘Bible Basics voor thuis’ kun je downloaden van de website. Samen aan de slag!
Ook Matthijs Vlaardingenbroek heeft op zijn website een online programma om te doen met kinderen: www.creatiefkinderwerk.nl
Voor de tieners verzorgt BEAM van de EO ook online-kerkdiensten. Via het YouTube-kanaal: EOBEAM

Open Kerk
In de komende periode zal de kerk iedere woensdag open zijn van 15.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!

Gebed
Om de twee weken bidt een gebedsgroep voor het wel en wee van de gemeente. Gebedspunten kun je aanreiken via het contactformulier op de website, kijk op de gebedspagina of bel met Nel of Joke op onderstaande telefoonnummers.

Gebed en zegen kan nu even niet zoals we gewend zijn na de dienst in de kerk. Wel is er de mogelijkheid om telefonisch samen te bidden. Neem hiervoor contact op met Nel Kommers of Joke Nijeboer

Omzien naar elkaar in deze tijd
Om op een andere manier contact te kunnen leggen hebben we in de afgelopen week enkele app-groepen aangemaakt. Mocht je daar nog niet aan toegevoegd zijn en dat wel willen, stuur dan even een appje naar André.
Juist mensen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt aangeraden om al te veel contacten met anderen te vermijden. Terwijl je juist nu misschien wel behoefte hebt aan contact. Even een luisterend oor, even van je af praten. Gelukkig hebben we nog telefoon (en mail). Even een berichtje, even de stem van een ander horen. Laten we naar elkaar omzien en schroom niet om ook zelf aan de bel te trekken!

U kunt ons altijd bereiken!

Bulgarije: nieuwe datum concert Matthijn Buwalda
We hebben een nieuwe datum!!! Het concert van Matthijn Buwalda is verplaatst naar vrijdag 25 september 2020 in de Westerkerk Ermelo. Eerder verkochte kaarten behouden hun geldigheid en er zijn nog kaarten beschikbaar.
Wij hebben goede hoop dat het concert in september wel door kan gaan.

Nacht zonder dak
Helaas gaat Nacht Zonder Dak, wegens de omstandigheden en het advies van de overheid om thuis te blijven, nu niet door. Omdat we niet weten hoelang deze periode gaat duren hebben we besloten om de datum open te houden. Het kan daarom zijn dat we Nacht Zonder Dak verplaatsen, misschien wel naar volgend seizoen. We willen namelijk zeker weten dat het veilig is om deze activiteit zonder risico’s te organiseren.
We hopen snel meer informatie te hebben.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 10-4-2020


Bij de diensten
Verbonden blijven
Het is in deze weken bijzonder om te ontdekken wat de kracht van verbondenheid is, zelfs wanneer je elkaar niet lijfelijk ontmoeten kan.
Paulus schrijft daarover aan de Colossenzen (2:5-7): Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in
Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
Er is onderlinge verbondenheid tussen Paulus en de
gemeente – ondanks een grote afstand die er is – en er is
de diepe verbondenheid met Christus. Die verbondenheid gaat letterlijk diep als Pauls het beeld gebruikt van ‘geworteld zijn’ in Christus. Hij is de grond onder onze voeten, de bodem onder ons bestaan!
Daar mogen we op vertrouwen en ons aan vast houden.
Op verschillende manieren zoeken we naar mogelijkheden om handen en voeten te geven aan die onderlinge verbondenheid: in de online kerkdiensten, in het aanbod om elkaar praktisch te helpen en te ondersteunen via ONE of het Team Pastoraat, even een belletje, een appje, een kaartje, een gebed voor elkaar. Mocht er iets zijn waarin je een ander kunt helpen of waarin je zelf wel wat hulp kunt gebruiken, aarzel niet en trek aan de bel! Even een moment van contact…
Zelf vond ik afgelopen zondag het moment waarop de eerste gebedsintenties binnenkwamen op mijn telefoon heel bijzonder. Behalve drie kerkenraadsleden, de koster, en de teamleden van beeld, geluid & video was de kerk leeg…en toch waren we niet alleen, ook thuis waren we niet alleen. En hoe mooi was het om dan ook de gebeden samen bij God te brengen – in de kerk of thuis. Zo willen we dat zondag opnieuw doen. We zijn in Christus met elkaar verbonden en willen dat ook graag blijven!

Online diensten
Ook de komende zondagen is er steeds een korte online viering vanuit de
Westerkerk.
Vanaf volgende week zondag 5 april beginnen die weer om 9.30 uur.
Er is ruimte voor gezamenlijke gebeden en een overdenking. Tussendoor
enkele liederen, soms begeleid door het muziekteam (in kleine setting) en
soms met muziekfragmenten. We ontsteken allereerst licht aan de
Paaskaars als teken van onze verbondenheid in Christus. Zo zijn we
weliswaar niet lijfelijk bij elkaar, maar geestelijk wel met elkaar verbonden! En zo hopen we toch daadwerkelijk samen iets te kunnen beleven en te vieren! Telkens is er ook de mogelijkheid om via sms of Whats-app voorbede-punten aan te dragen, zodat we enkele punten daarvan ook daadwerkelijk samen in gebed bij onze Heer kunnen brengen.
Lezingen en thema’s heb ik nog niet uitgezocht. Er zijn verschillende app-groepen aangemaakt (voor de verschillende leeftijdsgroepen) en daarin kunnen we soms samen nadenken over het thema (zoals laatst over ‘hoop’) of andere praktische zaken rondom de dienst uitwisselen. Mocht je nog niet zijn toegevoegd en dat willen, stuur dan even een berichtje naar André

In de Stille Week zullen we ook op de gangbare tijdstippen korte online vieringen houden.
Op 9 april, Witte Donderdag vieren we gewoonlijk het Heilig Avondmaal. De Protestantse Kerk is nog bezig met een handreiking daarvoor, maar ik stel voor dat we in verbondenheid in de kerk en thuis samen die maaltijd vieren. Als je thuis een stukje brood, wat wijn/druivensap klaar hebt staan dan kunnen we samen op hetzelfde moment gedenken en vieren. Het is anders dan samen aan tafel in de kerk, maar we doen het met in gedachte een bede uit één van de Avondmaalsgebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest: “zoals dit brood dat wij breken was verstrooid over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver, in het rijk van uw vrede”. Het is een beeld van Gods grote toekomst, maar nu in de corona-crisis ook ons concrete verlangen om als gemeente weer ‘van heinde en ver’ bij elkaar te kunnen komen….
Goede Vrijdag, 10 april, – staan we stil bij het lijden en sterven van onze Heer. We lezen enkele fragmenten uit het lijdensevangelie en luisteren naar enkele liederen.
Om iets van de bijzondere sfeer en inhoud van de Stille Zaterdag, op 11 april, online te kunnen beleven wordt nog een uitdaging, maar wel een mooie uitdaging. Een korte viering waarin we, ook al is de kerk leeg, het Licht van Christus binnen dragen…En we staan stil bij schepping en herschepping in Christus.
Aan het begin van de corona-crisis was er nog de hoop dat we op Pasen, 12 april, weer samen zouden kunnen zijn om de Opstanding van onze Heer te vieren… We doen het samen thuis… De boodschap wordt er niet anders van: De Heer is waarlijk opgestaan!
Zondag 19 april is er een ruiling hebben binnen Hervormd Ermelo. Omdat de periode waarin we online diensten doen verlengd is tot en met Pinksteren vonden we het ook wel mooi om ook de ruilingen weer wat op te pakken, zij het dan online ;-) Al zal ook dat wel misschien wel weer even wennen zijn…

Kindernevendienst thuis
Tijdens de kindernevendienst wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van Bible Basics. Dit wordt gemaakt door het Nederlands Bijbel Genootschap. Zij hebben het materiaal aangepast zodat het in de komende weken ook thuis in het gezin gebruikt kan worden. ‘Bible Basics voor thuis’ kun je downloaden van de website. Samen aan de slag! Als je een leuke foto hebt terwijl jullie thuis bezig zijn – dan kun je die zondag ook even appen ;-)
Ook Matthijs Vlaardingenbroek heeft op zijn website een online programma om te doen met kinderen:
www.creatiefkinderwerk.nl


Omzien naar elkaar in deze tijd
Juist mensen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt aangeraden om al te veel contacten met anderen te vermijden. Terwijl je juist nu misschien wel behoefte hebt aan contact. Even een luisterend oor, even van je af praten. Gelukkig hebben we nog telefoon (en mail). Even een berichtje, even de stem van een ander horen. Laten we naar elkaar omzien en schroom niet om ook zelf aan de bel te trekken!
U kunt ons altijd bereiken!

Twee wekelijkse gebedsgroep Westerkerk
Om de twee weken bidden we met een aantal personen voor het wel en wee van de gemeente. Op de gebedspagina onder 'wat doen wij' staat onder andere de twee wekelijkse gebedsgroep vermeld, met het contactformulier voor persoonlijke (gebeds)vragen.
Deze coronatijd beperkt ons echter in fysiek persoonlijk contact en mogelijkheid samen te bidden. Toch kan het verlangen er zijn met anderen voor persoonlijke vragen te bidden. Vaak kan dit in de eigen omgeving. Vaak ook niet. Daarom menen wij de mogelijkheid aan te mogen bieden voor persoonlijk telefonisch gebed. Telefonisch gebed; dit kan even vreemd aanvoelen, maar in praktijk maakt het geen verschil hoe en waar voor elkaar gebeden wordt. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om telefonisch samen te kunnen bidden en zo onze vragen aan God voor te leggen in de wetenschap dat Hij ons hoort, waar we ook zijn.
Telefoonnummers hiervoor zijn: Nel Kommers of Joke Nijeboer.
Discretie en privacy is hierbij uiteraard vanzelfsprekend.

Boodschappenservice
In deze periode willen we graag naar elkaar omzien. Eerder in de nieuwsbrief stond al de oproep dat u hulp kon vragen om boodschappen te doen. Dat geldt natuurlijk nog steeds.
Er kunnen diverse reden zijn waardoor u niet in de mogelijkheid bent om boodschappen te doen, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid het niet toelaat, of omdat je met zieke kinderen thuis zit.
Schroom niet, en vraag hulp. Er zijn diverse mensen die dit graag voor u willen doen.
Als u een andere hulpvraag heeft, neem dan gerust ook contact op. In samenwerking met ONE, zullen we samen zoeken naar oplossingen.
Contactpersoon: Nicole van Schaijk

GOD ZAL ZORGEN
Als het coronavirus dreigt...

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden -
maar dan: een wond die niet geneest!

Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

André F. Troost
melodie: Wie maar de goede God laat zorgen

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 8-4-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina

 
Website ontwikkeling: Exitus ICT