Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Algemene Kerkenraad

Wie zijn wij?

Algemene Kerkenraad

Vanuit elke wijkkerkenraad hebben de predikant, een ouderling, een ouderling kerkrentmeester en een diaken zitting in de algemene kerkenraad. Naast leden uit de wijkkerkenraad maakt de centrale jeugdambtsdrager deel uit van de algemene kerkenraad en zijn er twee adviserende leden, te weten de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie. De algemene kerkenraad neemt op centraal niveau besluiten die de gemeente in zijn geheel aangaan.
De voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het moderamen, bestaande uit de preses (voorzitter), de assessor (vice-voorzitter), de scriba (secretaris) en één vertegenwoordiger van elke wijkgemeente, tevens lid van de algemene kerkenraad in de functie van ouderling, ouderling kerkrentmeester of diaken.

Samenstelling Algemene Kerkenraad
Preses A. Strijker
Scriba M. Bom-Binnekamp
Assessor ds. J. Bogerd

Postadres
Algemene kerkenraad Hervormde gemeente te Ermelo
Mw. M. Bom-Binnekamp
Postbus 333
3850 AH ERMELO
Email: scriba.ak@hervormd-ermelo.nl
U kunt ook via het contactformulier uw vragen, opmerkingen en suggesties kwijt.

Overeenkomsten van samenwerking
Met de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk en de kerkenraad van de wijkgemeente Zendingskerk. 
Deze overeenkomst is op 1 januari 2018 in werking getreden en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 21 juni 2017. Deze overeenkomst is bijgewerkt in 2021

Met de Opstandingsgemeenschap ‘s Heerenloo-Lozenoord
tussen
de Hervormde Gemeente,
de Gereformeerde Kerk en
de Stichting Veluwse Alliantie ’s Heeren Loo (’s Heerenloo-Lozenoord en Groot Emaus)
Overeenkomst is vernieuwd in 2020

Website ontwikkeling: Exitus ICT