Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws eerste kwartaal 2019

Wijknieuws

Wijknieuws eerste kwartaal 2019

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 21-3-2019 nummer 6

Bij de diensten
Zondag 24 maart is een kinderdienst. Deze dienst valt tijdens het clubweekend en het gaat deze morgen dan ook over hetzelfde thema als het clubweekend en dat is ‘Yes, we camp!’ Maak daar maar eens een dienst over ;-). Nou, we zijn de uitdaging aangegaan en hebben een mooie dienst voorbereid waarin de
kinderen natuurlijk een actieve rol spelen. We lezen Mattheus 17: 1-9 uit De Bijbel in Gewone Taal. De hele dienst zal begeleid worden door het muziekteam.
Zondagmorgen 31 maart
Tijdens morgendienst van zondag 31 maart zal de Nederlandstalige Marcus Passie van Hans Boelee worden uitgevoerd. In woord en muziek wordt het lijdens-evangelie volgens Marcus verteld.
Een projectkoor uit Nunspeet zal samen met een aantal solisten, en de gemeente, deze Marcus Passie uitvoeren. Het orgel wordt bespeeld door Martien van der Zwan. Het geheel staat onder leiding van Thom
Hesseling. Er zal in deze dienst geen preek zijn, het Evangelie spreekt voor zich….
U wordt van harte uitgenodigd deze indringende Marcus Passie bij te wonen.
Zondagmiddag 31 maart is de eerste bijeenkomst van Kliederkerk Ermelo. Deze eerste keer in de Immanuelkerk. Het thema is Wow – de Schepping!
Een Kliederkerkmiddag bestaat uit 3 onderdelen: Samen ontdekken (praktisch aan de slag in diverse workshops naar keuze rondom het thema) – Samen vieren (een korte viering) en Samen eten (dat spreekt
voor zich). Er is inloop vanaf 15.30 uur Van 16.00-18.00 nemen de tijd voor het programma.
Welkom!

Kinderoppas
De kleintjes zijn op 24 maart toevertrouwd aan Jonna van Dijk, Wendy Kamphorst en Marlinda Vos. En op zondag 31 maart worden daarvoor Christien Blom, Corrie Jansen en Marlinda Vos verwacht.

Giften
Via het Pastoraal team ontvangen: twee giften voor de diaconie:  € 20,- en €  10,-.
Hartelijk dank

Parkeren met auto en fiets
Het werk aan het terrein rond de kerk is klaar. En dan ook nog voor de kerstdagen, zoals eerder is verteld. Alleen het jaartal klopt niet helemaal, maar dat mag de pret niet drukken. Het zat ook niet echt mee, maar nu het klaar is, kunnen we dat maar beter vergeten. Het lag zeker niet aan onze kerkrentmeesters en dat voelt goed. Onze dank gaat uit naar de mannen van Staal met Evert voorop!!! Pet af voor de grote inzet.
Zo’n parkeerplaats stond niet hoog op de prioriteitenlijst, maar er moest een oplossing komen toen de gemeente het parkeren langs de weg ging verbieden. Maar het is zeker wel een mooie verbetering.

Nog even aandacht voor het volgende:
1. De fietsenstalling is verplaatst. Uw fiets svp voortaan alléén in de nieuwe stalling bij de zgn. nietjes. De oude fietsklemmen zijn verwijderd, zodat de doorgang vanuit de nooduitgangen niet meer vol fietsen staat. Dus ook uw fiets niet tegen de kerkmuur zetten of pal voor de ingang.
2. Het voorplein is afgesloten voor auto’s. Het is veiliger en er zijn voldoende
parkeerplaatsen. Alleen voor laden en lossen kan het klappaaltje worden gebruikt. Het voorterrein is bestemd voor buitenactiviteiten.

Agenda
Zie hier de wijkagenda

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk donderdag 28 maart voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.

Marcus Passie van Hans Boelee in de Westerkerk. Aanvang 10.00 uur
In de dienst op zondag 31 maart a.s. wordt de Nederlandstalige Marcus Passie van Hans Boelee uitgevoerd. 
In woord en muziek wordt het lijdensevangelie volgens Marcus verteld. Een projectkoor uit Nunspeet neemt je samen met solisten en musici op muzikale wijze mee door het lijdensevangelie van de apostel Marcus. De gemeente is hier actief bij betrokken door samenzang.
De dienst wordt geleid door ds. André Priem. Het orgel wordt bespeeld door
Martien van der Zwan en de muzikale leiding is in handen van Thom Hesseling.
Buren, vrienden, collega, familie,………
Een mooie gelegenheid om eens iemand uit je omgeving uit te nodigen om mee te gaan. Alvast van harte welkom.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 8-3-2019 nummer 5


Bij de diensten
Zondag 10 maart hopen we in een tweetal vieringen het Heilig Avondmaal te vieren. ’s Morgens om 10.00 uur in een lopende viering. In deze dienst is de Schriftlezing 2 Korintiërs 4: 5-15 over de schat in een aarden pot. In de kerk hangt een schilderij over deze tekst en Marieke zal kort iets vertellen over een
droom die de aanleiding was om dit schilderij te maken. Het gaat over kwetsbaarheid en kracht. Onze kwetsbaarheid en Gods kracht. Over kracht ontvangen uit Jezus’ dood én leven.
’s Middags om 16.0 uur is er een wat kortere viering in kleine kring aan tafel. Deze viering is bedoeld voor mensen die een tafelviering fijner vinden en voor hen die ’s morgens niet meer in de gelegenheid zijn om de vieringen bij te wonen. Zoals gezegd, het is een wat kortere viering waarin de viering van het Heilig Avondmaal centraal staat.
Als u zelf geen vervoer heeft en graag opgehaald wil worden, wilt u dit dan doorgeven aan ds. André Priem (tel. 275780)?
Woensdag 13 maart vieren we gezamenlijk Biddag voor Gewas en Arbeid in de Westerkerk. Voorganger is ds. De Wit.
Zondag 17 maart is er weer een ruilzondag binnen Hervormd Ermelo. Zelf hoop ik voor te gaan in Staverden en collega de Wit hoopt voor te gaan in de Westerkerk.

Kinderoppas
De oppas is op 10 maart toevertrouwd aan Miranda Macare, Linda van Norden, Naomi de Vries en Annelotte van Doesburg.
Voor zondag 17 maart staan Ery Benninck, Mattanja Schakel, Sara en Rosa Visser op het rooster.

Giften
Actie Bonizegels
Er zijn 16 dozen bij elkaar gespaard dankzij het inleveren van de zegels in de kerk of bij de contactpersonen. Allen hartelijk dank hiervoor, namens Dinie en Patricia.

Vanuit de kerkenraad
Op 21 februari kwam de kerkenraad in vergadering bijeen. Graag informeren we u over een aantal onderwerpen die hier aan de orde zijn gekomen.
Gedachtenisboek
Sinds ongeveer een jaar plaatsen we foto's van overleden gemeenteleden op de gedachtenistafel. Een jaar na het overlijden plaatsen we de foto in een gedachtenisboek om hen op deze manier in ons midden te houden. Onlangs kregen we het verzoek of een foto van een eerder overleden gemeentelid ook in het gedachtenisboek kan worden opgenomen. We vinden dit een mooi voorstel en willen hier graag gehoor aan geven. Heeft u als gemeentelid in het verleden een dierbare verloren en wilt u een foto van hem of haar in het gedachtenisboek?
Neem hierover voor 1 mei even contact op met ds. André Priem.
Vacatures
We zijn blij dat we kunnen melden dat de vacatures voor pastoraal bezoeker zijn ingevuld. Ada Kamphorst, Anja Leeflang en Truus van Ravenhorst hebben positief gereageerd op de vraag of ze pastoraal bezoeker willen worden. Vorige maand meldden we al de toezegging van Nel Kommers.
Hiermee is het team van pastoraal bezoekers weer op sterkte. We wensen alle nieuwe pastoraal bezoekers
Gods zegen toe! De twee vacatures in de kerkenraad (ouderling Pastoraat en ouderling Missionaire Gemeenteopbouw) staan nog open. Heeft u interesse of kent u iemand die u geschikt acht? Laat het ons weten.
Herinrichting liturgisch centrum
In de afgelopen periode zijn de aanpassingen aan het podium afgerond. De kerkenraad kreeg diverse signalen dat de vraag ‘wat gebeurt er met de preekstoel?’ de gemoederen behoorlijk heeft beziggehouden.
Zoals we eerder hebben laten weten, zal de preekstoel niet geruisloos verdwijnen. Binnen enkele weken plaatsen we de preekstoel terug. Wel zijn er eerst een aantal kleine reparaties nodig. Tegelijkertijd wil de kerkenraad een traject starten voor een mogelijke herinrichting van het liturgisch centrum. Dit is een vervolg op de uitkomsten van één van de werkgroepen rond het thema ‘Gemeente-zijn’. De werkgroep ‘Gebouw’, bestaande uit kerkenraads- en gemeenteleden, heeft een aantal suggesties gedaan over o.a. het
liturgisch centrum. De verhoging van het podium was één van deze suggesties. We willen dit nu een vervolg gaan geven. Gemeenteleden wordt gevraagd om in dit traject mee te denken en mee te doen. De resultaten zullen aan de orde komen op een nog te organiseren gemeenteavond. Daarna zal de kerkenraad
pas besluiten nemen.
Videoregistratie
Sinds begin februari maken we in de Westerkerk gebruik van videoregistratie. Met drie camera’s verzorgen we video-uitzendingen van de kerkdienst, net zoals we al jaren kerkradio kennen. Ook zullen we de camera's gebruiken ter ondersteuning van de dienst zelf, bijvoorbeeld om het dopen of het
kindermoment in beeld te brengen. De beelden zijn niet alleen bedoeld voor abonnees, maar ook gedurende een bepaalde tijd terug te kijken via internet. De kerkenraad heeft een protocol vastgesteld waarin is vastgelegd wat we wel en niet doen. Op de website kunt u het protocol downloaden. We proberen te voorkomen dat gemeenteleden in de kerkzaal herkenbaar in beeld komen, maar dit zal niet altijd lukken. Met name de voorste paar rijen zijn niet altijd mis te houden. Heeft u een taak op het podium en bezwaar tegen videoregistratie? We gaan
ervan uit dat u dit zelf aangeeft bij het videoteam. Het videoteam is bereikbaar via het videoteam
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website

Gezocht: 100 wapperende handjes …..
Waarschijnlijk is het u/je niet ontgaan dat we op zoek zijn naar gemeenteleden die hun handen willen laten wapperen bij het schoonmaken van de kerk. Want dat is echt hard nodig!
Inmiddels hebben zich al een stuk of 10 enthousiaste schoonmakers aangemeld en zijn sommigen al begonnen, ook zijn er gemeenteleden die het al jaren hebben volgehouden! In de wandelgangen hoorden we dat er best veel mensen zijn die af en toe willen schoonmaken, maar niet wekelijks of maandelijks.
We hebben uitgerekend dat als 50 vrijwilligers zich aanmelden, we een indeling kunnen maken van groepjes van 5 mensen, die ongeveer eens in de 10 weken aan de beurt zijn om 2 à 2 ½ uur schoon te maken en dat komt neer op 5 keer per jaar. We verwachten dat dat voor veel mensen goed te doen is.
We willen jong en oud aansporen om zich aan te melden, zodat de kerk weer schoon wordt. Dit is immers de verantwoordelijkheid van de hele gemeente.
Geef je in de komende weken op in de kerk na de dienst, we staan dan in de hal met een inschrijflijst en kunnen dan ook eventuele vragen beantwoorden. Mailen of een whatsappje naar onderstaande adressen mag ook. Graag naam, email, telefoonnummer vermelden en dagdelen van de week waarop je
beschikbaar bent, zodat wij groepjes kunnen vormen.
We vertrouwen op jullie medewerking, zodat de Westerkerk over een poosje weer glimt en blinkt!
Namens de kerkenraad,
Joke Nijeboer
Karin van Diest

Agenda
Zie de agenda.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk donderdag 14-3-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 22-2-2019 nummer 4


Bij de diensten
Zondag 24 februari is er opnieuw een doopdienst. Het was in januari al feest met vier gedoopte kinderen, deze keer zijn het er zelfs vijf.
De voorbereidingen zijn in volle gang, we hebben alleen nog geen Bijbeltekst uitgezocht voor de dienst, dus dat blijft nog even een verrassing…. We hopen op een mooie dienst met elkaar! .
Zondag 3 maart
Graag verwonder ik mij deze zondag met u over de Heer die ons verrassend tegemoet komt en een ieder van ons ziet te midden van de grote mensenmassa. We lezen over een vrouw die onverwacht helemaal
nieuw wordt door de ontmoeting met de Heer (Marcus 5:25-34). En zie hoe dat Hij u eveneens bemint! Christien Blom.

Aswoensdag in de Westerkerk
Woensdag 6 maart zal de oecumenische Aswoensdagviering voor het eerst in de Westerkerk worden gehouden. Vorig jaar spraken we als kerkenraad het voornemen uit om meer betrokken te willen raken bij interkerkelijke initiatieven, zoals bijv. de Aswoensdagviering.
In deze viering werken voorgangers uit de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke parochie, de Zendingskerk en de Westerkerk samen.
De Aswoensdag markeert het begin van de Vastentijd, de 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen.
Palmtakjes van vorig jaar worden verbrand en de as wordt gebruikt om een kruisje op het voorhoofd te tekenen van degenen die later in de dienst naar voren komen.
De as staat voor het sterfelijke (je bent uit as/stof gekomen en tot as/stof keer je terug), maar ook voor rouw en boete. Maar het feit dat het een as-kruísje is, verwijst naar het komende lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, die voor ons stierf. Daarmee getekend te zijn- op je voorhoofd, zegt iets van:
‘kijk dit ben ik, zo wil ik zijn’. Jezus navolgen, gaan in Zijn voetsporen. Daar willen we in deze dienst bij stilstaan.
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren, 6 maart om 19.30 uur in de Westerkerk.

Kinderoppas
Op 24 februari is de oppas in handen van Heleen en Marie Lize Reitsma, Matthea van Vliet, Emmelie van Doesburg en Kirsten Venus.
En zondag 3 maart is de oppas in handen van dat Nicole van Schayk, Anouk Boon en Marlinda Vos.

Terugblik ambtsjubileum
Op 6 februari was het 25 jaar geleden dat ik in Dwingeloo in het ambt van predikant bevestigd werd.
Na Dwingeloo, mochten we aan het werk in Epe, Bunschoten-Spakenburg en de Westerkerk. De Westerwijkgemeente organiseerde een prachtige jubileumavond. Via filmpjes en powerpoints waren de vorige gemeenten aanwezig, maar de talloze live-optredens vanuit West maakten het feest compleet! In dankbaarheid kijken we als gezin terug op al die jaren. Samen lief en leed delen, betrokken zijn bij het vele kerkenwerk, met alle uitdagingen die daarbij horen. Moeilijke én mooie momenten. Het is kostbaar om te weten dat ik hierin gesteund wordt door Marieke en de kinderen (ze zijn tenslotte toch telkens meeverhuisd naar wéér een nieuwe plaats…) en ik ben onze Heer dankbaar voor gezondheid en levensvreugde om dit ambt te kunnen vervullen.
Dank voor deze mooie avond en voor alle kaarten, felicitaties en gelukwensen!

Giften
Op een huisbezoek ontving mevr. L. van Aller 10 euro, ter besteding voor de bloemengroet.
Hartelijk dank daarvoor.

Paaskaars en huispaaskaarsen
Ieder jaar doven we op Goede Vrijdag de paaskaars. In de Paasnacht ontsteken we een nieuwe paaskaars als symbool van het licht van Christus, de opgestane Heer. De kerkenraad heeft dit jaar de paaskaars met reliëf "Verbondenheid" gekozen. Een klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in
vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer. 
Het is dit jaar mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Voor meer informatie klik hier.

Dinsdagmiddagkring
Deze is weer op dinsdag 5 maart. We gaan samen verder met het voorbereiden van een kerkdienst.
Aanvang 14.30-16.00 uur in de kerk.

Agenda
Zie de agenda

(Discipleship Training School, DTS) van Youth With A Mission (YWAM)
Beste gemeente leden
Ik ben Sophie van Eijk, 19 jaar, en vertrek op 10 februari voor een discipelschapstraining (Discipleship Training School, DTS) van Youth With A Mission (YWAM) naar Byron Bay. Dit is een surfers dorpje op het meest oostelijke punt van Australië. U kent mij misschien omdat ik wel eens de schriftlezing in de Westerkerk doe.
In mei 2018 heb ik mijn vwo examen gehaald, waarna ik heb besloten een tussenjaar te nemen. In het afgelopen half jaar heb ik gewerkt bij restaurant De Zwarte Boer en bij GGZ Centraal. Zo heb ik gespaard voor een verblijf van ruim vijf maanden aan de andere kant van de wereld. Samen met Simone Klein, een vriendin van school, reis ik op 10 februari naar Byron Bay. Ik zal hier de eerste helft van mijn DTS verblijven. Hier zal ik lessen volgen over verschillende thema’s in het geloof en ga ik genieten van al het moois wat Byron Bay te bieden heeft. Simone en ik gaan een ‘surf and backpackers DTS’ doen, wat betekent dat wij naast de bijbelschool ook veel avontuurlijke activiteiten gaan ondernemen. Het tweede deel van de DTS is de ‘outreach’, de uitzending. We reizen dan in groepen naar landen in Zuid-oost Azië, waar we in de praktijk brengen wat we in Byron Bay hebben geleerd. We gaan hier vrijwilligerswerk doen, activiteiten organiseren en met de mensen in gesprek. Als u mijn belevenissen wilt volgen, kijk dan op mijn blog:
Wilt u voor ons bidden? Graag vertel ik jullie hoe ik alles heb ervaren als ik terug ben.
Groetjes, Sophie van Eijk  

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem
dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk voor vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk donderdag 28-2-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.  


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 8-2-2019 nummer 3


Bij de diensten
Zondag 10 februari is de jaarlijkse Kerk & School-dienst. Deze keer is de Goede Herderschool te gast in onze kerk. Dat is voor het eerst sinds jaren (als het überhaupt al een keer gebeurd is…). Het thema van dit jaar is ‘Ik wil jou ontmoeten’. Op school en in de kerk staan Bijbelverhalen centraal waarin God
mensen opzoekt om hen te ontmoeten. Deze zondag lezen we Lucas 19: 1-10 over Jezus die Zacheüs wil ontmoeten. De kinderen zelf zullen natuurlijk een actieve rol spelen in deze dienst en we hopen op een mooie dienst met elkaar!

Kinderoppas
Zondag 10 februari worden de kleintjes toevertrouwd aan Christien Blom, Corrie Jansen en Marlinda Vos..
Zondag 17 februari is die taak gegeven aan Jonna van Dijk, Hannah van Eijk, Sarah en Rosa Visser.

Vanuit de kerkenraad
Op 17 januari jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. In deze vergadering kwamen een aantal onderwerpen aan de orde waar we u weer graag over informeren.
De kerkenraad heeft de concept begroting vastgesteld. Als wijk hebben we een gezonde financiële situatie, iets waar we dankbaar voor zijn. Met vertrouwen zien we komend jaar tegemoet.
We zijn voor de invulling van de vacatures op zoek naar een ouderling pastoraat, een ouderling missionaire gemeenteopbouw en een aantal pastoraal bezoekers. Nel Kommers is bereid gevonden pastoraal bezoeker te worden. Van harte welkom in het team! Een overzicht van alle vacatures, ook buiten de kerkenraad, vindt u op de website. Kent u iemand die u geschikt acht, of heeft u zelf interesse?
We horen het graag!

We hebben jeugdouderling Ery Bennink benoemd tot assessor van de wijkkerkenraad. We zijn blij dat ze bereid is deze taak erbij te doen.
Het klinkt nog ver weg, maar we hebben het rooster voor de kerkdiensten in 2020 vastgesteld. Op de website kunt u het rooster downloaden. De gastpredikanten zijn nog niet ingevuld; daar gaan we nu mee aan de slag. Jarenlang was dat een taak van Bea ten Brinke: ze zocht de gastpredikanten en onderhield de contacten met hen. Onlangs heeft Bea aangegeven hiermee te willen stoppen. Hiervoor hebben we natuurlijk alle begrip. We zijn Bea dankbaar dat ze deze taak zo lang heeft gedaan.

Zoals bekend zijn we voornemens om ‘De Keet’ te vervangen door een permanente aanbouw. De kerkenraad gaat onderzoeken of het haalbaar is om een aanbouw te realiseren die ook door externe partijen gebruikt kan worden. In de wijk blijkt hier behoefte aan. We gaan dit eerst verkennen en houden u op de hoogte.
Met de actie Schoon Belonen zamelen we met elkaar zwerfafval in waar we als kerk geld voor krijgen.
De afgelopen twee jaar was de opbrengst hiervan bestemd voor jeugd en muziek. De kerkenraad heeft besloten om de opbrengst in 2019 te bestemmen voor vervanging van De Keet en inrichting van de nieuwe aanbouw. Helpt u mee? Voor iedere volle zak met PET-flesjes (0,5 liter) en drankblikjes krijgen we €15.
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”.

Ontmoetingsavonden sectie 6 (buitengebied Ermelo-West)
Binnenkort worden er voor de gemeenteleden in Telgt, Horst, Harderwijk en omstreken ontmoetingsavonden georganiseerd. Als het goed is hebt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen samen met de kerkbalans-envelop.
Soms kerk je al jaren samen onder hetzelfde dak, zonder elkaar echt te hebben leren kennen. Dit is een mooie gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken of elkaar beter te leren kennen. Je kunt kiezen
uit de volgende data:

Woensdagavond 13 februari,   Oude Telgterweg 260 
Dinsdagavond 19 februari,  Ruigehoekweg 8
Maandagavond 4 maart, Riebroekersteeg 31

Vanaf 19.30 staat de koffie klaar, zodat we om 19.45 uur kunnen beginnen.
Het thema ‘Verbonden met God en met elkaar’ staat centraal en aan de hand van een bijbelgedeelte en een werkvorm gaan we met elkaar in gesprek. Dit alles natuurlijk in een ontspannen sfeer ;-)
Rond 21.45 uur willen we de avond afsluiten.
Opgave graag vóór 9 februari bij ds. André Priem

Dinsdagmiddagkring
Deze is weer op dinsdag 12 februari. We gaan samen verder met het voorbereiden van een kerkdienst.
Aanvang 14.30-16.00 uur in de kerk.
.
Agenda
Kijk voor meer informatie op de website .
.
One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan
contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de
Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 13-2-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 25-1-2019


Bij de diensten
Zondag 27 januari staat de dienst in het teken van de vervolgde en lijdende kerk. Er zal die morgen een spreker zijn die naast het werk in zijn eigen bedrijf ook actief is voor Open Doors.
Tijdens een korte meditatie wil ik stil staan bij wat Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd’ (2 Tim 3:12). Dat is nogal wat! Er zijn christenen voor wie dat zeker geldt. Biddend willen we om hen heen gaan
staan. Maar, wat als het ons zou treffen? Zouden wij staande blijven onder vervolging? En hoe zou vervolging in onze situatie uitzien? Vragen genoeg.
Zondag 3 februari is een ruilzondag binnen Hervormd Ermelo. Collega Verbaan hoopt in de Westerkerk voor te gaan.

Afwezig i.v.m. studie
In het kader van de Permanente Educatie ben ik van woensdag 30 januari t/m vrijdag 1 februari afwezig. In het Dominicanenklooster in Huissen volg ik de introductiecursus Contextueel Pastoraat. In deze vorm van pastoraat wordt gewerkt volgens een praktijktheorie en methodiek die gebaseerd is op het werk van Ivan Nagy. Verder speelt in de pastorale variant ook het denken
van de filosoof Emanuel Levinas een belangrijke rol. Een uitdaging om nieuwe dingen te leren en weer eens met een andere blik te leren kijken.
Mocht er iets zijn, dan kunt u terecht bij Christien of een van de collega’s.

Hartelijke groet,
Ds. André Priem

Kinderoppas
Voor zondag 27 januari staan genoteerd Linda van Norden, Ery Bennink en Marlinda Vos.
Op zondag 3 februari is de beurt aan Wendy Kamphorst, Matanja Schaijk, Naomi de Vries, Annelotte van Doesburg en Ramon van Malenstein.

Opbrengst Zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december bedroeg €692,70.
Deze opbrengst is bestemd voor ZOA ten behoeve van noodhulp op Lombok en Sulawesi. Meer informatie vindt u op de website.

67+ Om alvast te noteren
Op donderdag 7 februari is het weer zover: de volgende seniorenmiddag.
Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt om er een gezellige middag van te maken.
Gezellig wordt het pas echt als ook u komt!
Noteert u daarom vast in uw agenda of op uw kalender: “donderdagmiddag 7 februari, 14,15 uur in de Westerkerk”. Nadere informatie volgt nog.
De voorbereidingscommissie.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem. zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.

nieuwsbriefwk@gmail.com.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 30-1-2019 voor 19.00 uur aanleveren zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 11-1-2019


Bij de diensten
Zondagmorgen 13 januari gaat de stagiaire Marijke de Vries voor in de dienst. We lezen deze morgen Jesaja 40:1-11 en Lucas 3:15-18 en de verzen 21 en 22. Het thema is: ‘Wat zit er tussen u en God dat opgeruimd moet worden?’ In de kindernevendienst gaat het in januari over verhalen van Jezus in Lucas.
Deze zondag gaat het over Jezus en de duivel.
Deze dienst wordt opgenomen op video, in verband met een beoordeling door de opleiding. Wilt u Marijke feedback geven op haar dienst, graag. Voorafgaand aan de dienst liggen er een aantal feedback formulieren. Het zou fijn zijn wanneer deze ingevuld worden, zodat Marijke zich verder kan ontwikkelen. Na de dienst kunt u haar natuurlijk ook even aanspreken.”

Zondagmorgen 20 januari is de eerste doopdienst van dit jaar. We hopen de Heilige Doop aan vier kinderen te bedienen. Aan 4 kinderen uit onze gemeente.
De voorbereidingsavonden worden gehouden op woensdag 9 januari en maandag 14 januari, beiden om 20.00 uur in de Westerkerk.
Voor deze zondag staat de lezing op het rooster uit Lucas 4:14-22. Over Jezus die in Nazaret is, naar de synagoge gaat en daar leest uit de boekrol van Jesaja. Over de missie van Jezus.

Welkom
Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn de verbintenis- en intredediensten van collega Bogerd achter de rug en heeft wijk Nieuwe Kerk Zuid, Leuvenum en Staverden weer een nieuwe voorganger.
Welkom! Van de Dorpsstraat in Bunschoten naar de Lijsterlaan in Ermelo, toch weer een hele overgang voor het hele gezin….
We wensen de familie Bogerd een mooie en bovenal gezegende tijd toe in ons midden!

Kinderoppas
Op 13 januari zijn de oppassers van de kleinsten Christien Blom, Miranda Macaré, Emmelie van Doesburg en Kirsten Venus.
Zondag 20 januari is de beurt aan Matthea van Vliet, Anouk Boon en Sara en Rosa Visser.

Actie kerkbalans
Fijn, dat al zoveel gemeenteleden zich hebben opgegeven om mee te werken aan de actie kerkbalans. Hartelijk dank! We hebben nu nog maar een paar mensen nodig. Dus grijp uw kans en geef u komende zondagmorgen op in de hal van de kerk. De actie wordt dit jaar gehouden in de week van 21 tot en met 25 januari.

Oliebollenactie
Wat een fantastische dag op 29 december. Wat zijn we dankbaar voor alle hulp die we kregen en alle bestellingen die binnen kwamen. Samen bakten we meer dan 1700 oliebollen.
We hebben 1500 euro opgebracht voor Energy4all .En zijn daardoor weer een stapje dichterbij een medicijn voor de energiestofwisselingsziekten.
Het oliebollen team

Dinsdagmiddagkring
De eerstvolgende keer is 15 januari. We willen samen aan de slag gaan om een kerkdienst voor te bereiden. Tekst en thema moeten nog worden bepaald. Zoals altijd om 14.30 uur in de kerk. Welkom – ook aan diegenen die voor het eerst mee willen gaan draaien!

Draai mee in Kliederkerk Ermelo!
Samen vieren, samen ontdekken, samen eten
Kliederkerk is de Nederlandse naam voor een concept dat in Groot Brittanië ‘messy church’ heet. Het is een interactieve vorm van kerkdiensten waarbij jong en oud op allerlei manieren
en met elkaar aan de slag gaat rond een Bjibelverhaal of thema. Het gaat er dus wat dynamischer aan toe dan in een traditionele kerkdienst. Op meer dan 100 plekken in Nederland bestaat al een Kliederkerk en hopelijk binnenkort ook in Ermelo. Kliederkerk Ermelo gaat in 2019 van start als pilot. De pilot zal een klein jaar duren en vijf edities omvatten. Hiervoor hebben we jou nodig! Ga voor meer informatie naar de website van de Westerkerk en zoek op “kliederkerk” of vraag even aan Ery of Miranda.
Zin om mee te doen? Meld je aan bij Robert Mazier

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad kwam op 13 december weer in een vergadering bijeen. Graag informeren we u over de onderwerpen die in deze vergadering aan de orde zijn geweest.
In deze vergadering namen we afscheid van onze ouderling pastoraat Machteld van Dam. Zoals we u eerder hebben gemeld, heeft Machteld om persoonlijke redenen de keuze gemaakt om haar ambt neer te leggen. We kijken met dankbaarheid terug op een periode waarin Machteld veel heeft betekend voor de kerkenraad en daarmee voor de gemeente. Anne Douwe van der Meer heeft om een time-out gevraagd en is de komende maanden tijdelijk niet actief als diaken.
Al een aantal jaar staat er een vacature van Missionair ouderling open. Daarnaast hebben we een ouderling Vorming & Toerusting. De kerkenraad wil graag de accenten van beide aandachtsgebieden wat verleggen en het samenvoegen onder de noemer Missionaire Gemeenteopbouw. Het heeft raakvlakken met pastoraat, het kringwerk en een aantal wijkoverstijgende activiteiten zoals Open Kerken Ermelo en de activiteiten van Vorming & Toerusting. Voor deze vacature zoeken we een ouderling die dit thema zal gaan ontwikkelen en vormgeven. De komende weken zullen we ook voor de overige vacatures voor ouderling pastoraat en pastoraal bezoekers gemeenteleden gaan polsen, mede op grond van de namen die de afgelopen tijd ingediend zijn.
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”.

Agenda
Komende weken in januari op de volgende data:
13 Tienerclub Steps, klas 1 en 2
15 Dinsdagmiddagkring
15 Kampvuuravond voor mannen
16 Startavond Kliederkerk
17 Vergadering wijkkerkenraad
20 Clubavond Next step (klas 3 en 4)
20 Week van Gebed, 20 - 27 januari
23 Gebedsavond van week van gebed in de Westerkerk
Kijk voor meer informatie op de website van de Westerkerk

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan,zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel,,zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest,zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem ,zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail,zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 16-1-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail,zie de relevante links op deze pagina.

Website ontwikkeling: Exitus ICT