Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 15-4-2021

Vanuit de kerkenraad

15 april 2021

Op 15 april jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. Graag informeren we u over de onderwerpen die in deze vergadering aan bod kwamen.

Vacatures
Aan het einde van dit jaar zijn negen ambtsdragers aftredend. Het zijn de ouderlingen Karin van Diest, Miranda Macaré en Aart Verspuij, ouderling-kerkrentmeester Arjen van Vliet en diakenen Mart Bakker, Anja Duinker, Henny van Hartskamp, Patricia Poelman en Annet van den Top. Geen van de ambtsdragers stelt zich herkiesbaar. Er ontstaan hiermee in de wijkkerkenraad vacatures voor een ouderling pastoraat, jeugdouderling, scriba en ouderling-kerkrentmeester, drie vacatures voor diaken en een vacature voor jeugddiaken. De kerkenraad gaat hiermee de komende maanden aan de slag. Heeft u suggesties? Dan horen we dat graag. U kunt de namen doorgeven aan de scriba. In september zullen we een informatieavond over de vacatures organiseren.

Verbouwing Westerkerk
Na overleg met de gemeente Ermelo en andere betrokken partijen is de tekening van de nieuwe aanbouw aangepast. Met deze tekening worden de plannen weer wat concreter. Op de gemeentevond van 11 mei hopen we u de tekening te kunnen laten zien.

Gemeenteavonden
Op 21 april was er een gemeenteavond voor heel Hervormd Ermelo, georganiseerd door de Algemene Kerkenraad. Deze avond stond in het teken van de toekomst van de Hervormde Gemeente. U kunt de stream terugkijken op de website en YouTube. Op 11 mei aanstaande organiseren we een gemeenteavond die gericht is op onze wijk. Tijdens deze avond blikken we terug op de gemeenteavond van 21 april en kijken we vooruit. De avond staat in het teken van de plannen rond de verbouwing en uitbreiding van de Westerkerk en de samenwerking met andere partijen in onze wijk. Deze avond is online te volgen via YouTube en de website. Ook zijn er 30 bezoekers welkom. U kunt zich op de gebruikelijke manier inschrijven.

Protocol videoregistratie
In januari hebben we via een poll de mening gepeild over het herkenbaar in beeld komen tijdens de avondmaalsviering. Sinds vorig jaar maken veel gemeenteleden de dienst vanuit huis mee door de beperkte mogelijkheden om een dienst te bezoeken. Het protocol schreef voor dat er geen gemeenteleden herkenbaar in beeld komen tijdens de avondmaalsviering. Het strikt toepassen van deze afspraak levert beelden op die het vanuit huis meevieren bemoeilijken. We hebben het protocol aangepast, rekening houdend met de uitkomsten van de poll. Het protocol is te lezen op de website of op te vragen bij de scriba of het videoteam.

Kerk-app
Er zijn voor kerken diverse apps beschikbaar. We hebben van gedachten gewisseld over nut, noodzaak en kosten. Conclusie is dat we meerwaarde zien in het gebruik van een dergelijke app, maar dat het de voorkeur heeft om te onderzoeken of dit in samenwerking met andere wijken mogelijk is.

Kerk naar Buiten
Ds. André Priem is in het kader van de permanente educatie voor predikanten gestart met het opleidingstraject ‘Kerk naar Buiten’. Dit traject vindt plaats samen met gemeente en kerkenraad. Zo komen er twee dagen (dit najaar en volgend voorjaar) waar een afvaardiging van de kerkenraad aan deel zal nemen.

De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 20 mei.
Website ontwikkeling: Exitus ICT