Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 17-1-2019

Vanuit de kerkenraad

17 januari 2019

Op 17 januari jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. In deze vergadering kwamen een aantal onderwerpen aan de orde waar we u weer graag over informeren.

De kerkenraad heeft de concept begroting vastgesteld. Als wijk hebben we een gezonde financiële situatie, iets waar we dankbaar voor zijn. Met vertrouwen zien we komend jaar tegemoet.

We zijn voor de invulling van de vacatures op zoek naar een ouderling pastoraat, een ouderling missionaire gemeenteopbouw en een aantal pastoraal bezoekers. Nel Kommers is bereid gevonden pastoraal bezoeker te worden. Van harte welkom in het team! Een overzicht van alle vacatures, ook buiten de kerkenraad, vindt u op de website. Kent u iemand die u geschikt acht, of heeft u zelf interesse? We horen het graag!

We hebben jeugdouderling Ery Bennink benoemd tot assessor van de wijkkerkenraad. We zijn blij dat ze bereid is deze taak erbij te doen.

Het klinkt nog ver weg, maar we hebben het rooster voor de kerkdiensten in 2020 vastgesteld. Op de website kunt u het rooster downloaden. De gastpredikanten zijn nog niet ingevuld; daar gaan we nu mee aan de slag. Jarenlang was dat een taak van Bea ten Brinke: ze zocht de gastpredikanten en onderhield de contacten met hen. Onlangs heeft Bea aangegeven hiermee te willen stoppen. Hiervoor hebben we natuurlijk alle begrip. We zijn Bea dankbaar dat ze deze taak zo lang heeft gedaan.

Zoals bekend zijn we voornemens om ‘De Keet’ te vervangen door een permanente aanbouw. De kerkenraad gaat onderzoeken of het haalbaar is om een aanbouw te realiseren die ook door externe partijen gebruikt kan worden. In de wijk blijkt hier behoefte aan. We gaan dit eerst verkennen en houden u op de hoogte.

Met de actie Schoon Belonen zamelen we met elkaar zwerfafval in waar we als kerk geld voor krijgen. De afgelopen twee jaar was de opbrengst hiervan bestemd voor jeugd en muziek. De kerkenraad heeft besloten om de opbrengst in 2019 te bestemmen voor vervanging van De Keet en inrichting van de nieuwe aanbouw. Helpt u mee? Voor iedere volle zak met PET-flesjes (0,5 liter) en drankblikjes krijgen we €15.
Website ontwikkeling: Exitus ICT