Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Activiteiten

Activiteiten


23
SEP
20:00 uur
Westerkerk

Startavond huiskringen

Startavond huiskringen: 23 september 20:00 uur
Op maandag 23 september willen we met alle huiskringen en met iedereen die daar belangstelling voor heeft een gezamenlijke start maken. Het komend seizoen willen aan de slag gaan met het boekje dat vanuit het EW daarvoor is uitgegeven: ‘Dit is mijn lichaam – de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’. Verschillende thema’s en onderdelen uit het boekje zullen in het nieuwe seizoen ook tijdens kerkdiensten aan de orde komen – daarmee willen we met elkaar werken aan een bredere opbouw van het Lichaam van Christus. De startavond staat in het teken om daarmee aan de slag te gaan!
Er zijn verschillende huiskringen waar voldoende ruimte is voor nieuwe mensen – en bij genoeg belangstelling kunnen er ook weer nieuwe huiskringen starten!
In de huiskringen draait het om groeien in geloof door samen het geloofsgesprek te voeren, om groeien in de ontmoeting met God en met elkaar. Heb je interesse om mee te gaan draaien, neem dan contact op met Joke Nijeboer of André Priem..Deel op Deel op

Details

20:00 uur
Westerkerk

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

27
OKT

Clubavond Step Forward (16+)

Vanavond is er Step forward voor de jeugd van 16 jaar en ouder.
We beginnen om 19:30 aan de Hamburgerweg 

Klik hier voor meer informatie  
19:30
Hamburgerweg
Meer informatie

minder
28
OKT

Een glimp van de hemel

Rembrandt als bijbels theoloog.
Het kan u niet zijn ontgaan: in dit Rembrandt-jaar, 350 jaar na zijn dood, wordt er in allerlei tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten aandacht besteed aan zijn werk.

Ds. Jan Riemersma vertelt in woord en beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen. Hij belicht het bijbels-theologische aspect van Rembrandt en hoe dit met zijn werk en persoonlijk leven verweven was.
Jan Riemersma was gemeentepredikant en daarna ouderenpastor in Sliedrecht.

Meer informatie en aanmelden: Rembrandt
maandag 28 oktober
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

meer
31
OKT

Het Loofhuttenfeest: verleden, heden en toekomst

In Leviticus 23 worden zeven feesttijden genoemd: vier lentefeesten (o.a. Pascha, Wekenfeest) en drie najaarsfeesten t.w. Joods nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Bewust spreken we niet van Joodse feesten. Ds. Overeem leidt dit thema in.

Het zijn “MIJN feesttijden” zegt de Heere die Hij aan Israël gegeven heeft en geboden heeft om ze jaarlijks te vieren (vers 4). Behalve de letterlijke uitleg liggen er verschillende lagen in deze feesten.

Ten eerste: God heeft Zijn plan met Israël, de gemeente, de wereld en Zijn Zoon profetisch laten beschrijven in deze feesten. Alle feesten zijn schaduwbeelden van Christus. De lentefeesten hebben te maken met de eerste komst van Christus; de najaarsfeesten met Zijn tweede komst en vragen nog om vervulling; een voorbeeld hiervan is het Loofhuttenfeest. In Zacharia 14 lezen we dat alle volken eens zullen optrekken naar Jeruzalem om samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren. Ook voor Israël zal er herstel zijn!

Ten tweede: het helpt ons in het verstaan van de Schrift. Het verstaan van deze feesten helpt je om geestelijk te groeien en de blijdschap in de Heere te doen toenemen. In Psalm 89:7 zingen we “Hoe zalig is het volk naar uw klanken hoort”. Hier gaat het om de klanken van een bazuin, van een sjofar. Op Rosh Hasjana (Joods nieuwjaar) klinkt de sjofar honderd keer in de synagoge en roept op tot bezinning, bekering. Op veel plaatsen in de Bijbel klinkt de sjofar, maar begrijpen we de betekenis?

De feesten houden ons ook een spiegel voor. In Leviticus 23 staat bij het Loofhuttenfeest dat God wil dat Zijn volk vrolijk is. Het is een gebod, wat er tot drie keer toe staat. Die blijdschap heeft alles te maken met Grote Verzoendag. Het Loofhuttenfeest volgt op Grote Verzoendag met als hoogtepunt het moment dat de hogepriester naar buiten komt uit de tabernakel of de tempel. Dan weet het volk: God heeft het offer aanvaard en de zonden vergeven. Dat vormt de basis voor de grote blijdschap die zo kenmerkend is voor het Loofhuttenfeest. Als er verzoening is gedaan over je zonden is er alle reden om verheugd te zijn! Het Loofhuttenfeest wordt wel getypeerd met de woorden danken, denken en dromen. Het Joodse volk dankt God voor de oogst, denkt terug aan de woestijnreis, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst (Zacharia 14). Nog eenmaal zal Christus, de Messias, als Hogepriester uit Zijn hemels heiligdom terugkeren en Israël zal weten: onze zonden zijn verzoend. Hij zal, zegt Hebreeën 9, terugkeren tot heil van al degenen die Hem verwachten. Het feest ziet uit naar het komende Messiaanse rijk. Met de verzegelden uit de stammen van Israël zal er een ontelbaar grote menigte zijn uit alle naties, stammen, volken en talen die vóór de troon staat en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En God zelf zal bij hen wonen en zijn tent, zijn soekka, zijn loofhut over hen uitspreiden (Openbaring 7).

In de Bijbel is er geen feest waar zo vaak naar verwezen wordt als het Loofhuttenfeest. Dit feest komt echter niet voor in de Kerkelijke kalender. Waarom besteden we in de kerk geen aandacht hieraan? En hoe zit dat nu met ons? Kennen wij die blijdschap van Loofhuttenfeest? De vraag is óf en hóe wij als christenen vorm zouden kunnen geven aan dit feest. Over deze vragen kunnen we leren tijdens de komende bijeenkomst.

Datum:    31 oktober 2019
Plaats:      Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4; 3853 JS Ermelo
Inleider:    Ds C.J. Overeem
Tijd:          20.00 uur – 21.45 uur
Collecte:  voor goed doel / bestrijding onkosten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (pa.kommers@planet.nl; tel. 0341-55180).
31 oktober 2019 (aanvang 20 uur)
Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4; 3853 JS Ermelo
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT