Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Samenvatting Beleidsplan 2018-2021

Wie zijn wij

Samenvatting Beleidsplan 2018-2021

Beleidsplan van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 2018 – 2021
Een samenvatting

De verschillende taakgroepen alsmede de kerkenraad zijn in hun functioneren in verhouding tot hun doelstellingen geëvalueerd. De uitkomsten hebben geleid tot een gedeeltelijke herformulering van het in 2013 opgestelde en in 2015 aangepaste beleidsplan. Het fundament voor ons beleid is onder woorden gebracht met de missie, visie, attitude en het missionair karkater van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk

I. Het karakter
Missie
Als oecumenische vereniging de Zendingskerk zijn wij een lerende, pluriforme geloofsgemeenschap. Onze kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en rechtvaardigheid zijn gebaseerd op ons geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten zien, menselijk en kwetsbaar.

Visie
We zien een oecumenische vereniging de Zendingskerk voor ons waar oud en jong elkaar ontmoeten, waar vrij en vrolijk met de Bijbelse verhalen wordt omgegaan in een dialoog met wat ons beweegt in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. We zien een oecumenische vereniging de Zendingskerk voor ons waar muziek, kunst en andere creatieve vormen onze gevoeligheid voor het Andere en Onbekende uitdaagt en onze verbeeldingskracht voedt.
We zien een oecumenische vereniging Zendingskerk die haar moreel en materieel vermogen onbaatzuchtig inzet voor elkaar en een ieder die daarvan beter kan worden en daarmee ook is gediend, waar ook ter wereld.

Attitude
Deze zienswijze of visie is ook bepalend voor onze houding als kerkenraad in samenhang met de taakgroepen, commissies en gemeenteleden. Als gemeente willen wij met heel ons doen en laten uitstralen dat een ieder welkom is ongeacht geloofsachtergrond, maatschappelijke positie, geaardheid, nationaliteit of culturele achtergrond. Erkenning van en respect voor elkaars eigenheden, kracht, kwetsbaarheid en inbreng is het bindmiddel van de eenheid in verscheidenheid. Zo willen wij met elkaar omgaan in waardering van en nieuwsgierigheid naar elkaar. In die zin zien wij ons als een levendige gemeente van Messias Jezus met zijn levensweg die een weg ten leven is en wil zijn voor een ieder.

Missionair karakter
Wij doen de naam oecumenische vereniging de Zendingskerk eer aan door ‘zending’ te vertalen naar een geloofsgemeenschap die in haar uitingen rekening houdt met alle buitenstaanders en zich met deze verbonden weet. De oecumenische vereniging Zendingskerk is zichtbaar en betekenisvol voor haar omgeving en heeft een luisterend oor naar wat in de gemeenschap speelt. Gelovend in Gods liefde draagt de oecumenische vereniging Zendingskerk bij aan het welzijn van de mensen in onze gemeenschap en van hen die op ons pad komen. Zij heeft oor en oog voor mensen in kwetsbare posities. De oecumenische vereniging Zendingskerk is een groene kerk en draagt dit ook uit.

II. De werkvelden
Eredienst en liturgie:
We staan principieel open voor erediensten met een experimenteel karakter. Ontmoeting in het vrije spel met vormen past bij onze pluriforme gemeente.
De plek van kinderen in de eredienst is meer dan een apart moment in de viering. Het kind van de zondag representeert de kinderen in de hele gang van zaken.
We vinden het gesprek over en de uitwisseling betreffende nieuwe liturgische vormen, zowel voor de experimentele als de meer traditionele diensten, horen bij onze ‘lerende’ gemeente.
Oecumenische diensten in de zin van ‘interkerkelijk’ en vooral met de parochie horen wezenlijk bij ons karakter als oecumenische gemeente.

Pastoraat:
Als hele gemeente zien wij naar elkaar om. De pastorale medewerker naast de predikant is net als de ouderling verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan de eigen wijk resp. een gedeelte ervan.
In bezinning en toerusting komen levensrelevante, ethische thema’s aan de orde die zowel vormend zijn voor de pastorale medewerkers ,voor de gemeente in haar geheel en voor overige geïnteresseerden.

Diaconaat:
De kernwaarde ‘rechtvaardigheid/gerechtigheid’ wordt toegepast voor de bestemming van financiële middelen. Naast ‘barmhartigheid’ is ook ‘duurzaamheid’ een kernwaarde. Dit engagement maakt de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk in haar breedte tot een ‘groene kerk’. Dit label is geen verworvenheid, maar een continue uitdaging tot verdere ontwikkeling.

Beheer:
Ook voor het beheer is ‘rechtvaardigheid’ een kernwaarde. Dit betreft het beheer van de financiële middelen ter ondersteuning van alle activiteiten van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.
Gebouw en kerkhof worden ‘duurzaam’ beheerd hetgeen de verantwoordelijkheid is van de Stichting.
Er wordt niet gestreefd naar overschotten.

Communicatie en presentatie:
Er komt een nieuwe taakgroep die de communicatie van ons beleid en onze kernwaarden open en attractief vorm en inhoud geeft.
Dit geschiedt via digitale kanalen maar ook via berichten in de regionale pers of de plaatselijke kerkbladen.
Voor een goede balans zal de ‘naar buiten gerichte’ communicatie meer nadruk moeten krijgen dan de ‘naar binnen gerichte’.


III. Plaatsbepaling

Waar mogelijk laat de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zich als wijkgemeente van bijzondere aard binnen de HGE horen en geeft duidelijk de eigen opvattingen weer over standpunten die ingenomen worden ten aanzien van de gelovige, morele en ethische profilering binnen de HGE. Ten opzichte van het orthodoxe en confessionele bevindt de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zich in het liberale spectrum van de Protestantse Kerk. Altijd zal er naar worden gestreefd om met elkaar in gesprek te blijven en samen te werken waar mogelijk.
Het oecumenisch karakter uit zich in een samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in het dorp of daarbuiten.
Het uit zich ook in de organisatie van ontmoeting en bezinning rond aangelegen thema’s uit de breedte en diepte van onze cultureel-maatschappelijke leefomgeving.

IV. De organisatie
Kerkenraad met taakgroepen:
In de Oecumenische Verenging de Zendingskerk werkt de kerkenraad met taakgroepen, t.w. op de werkvelden van ‘eredienst en liturgie’, ‘pastoraat’ en ‘diaconie’. In elke taakgroep zijn ook andere commissies, ambts- en taakdragers ondergebracht. In en met deze werkstructuur kan de part-time predikant taken beter delegeren en meer gemeenteleden zijn betrokken bij en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente op de desbetreffende werkvelden.
Iedere taakgroep is met minimaal één lid als linking pin vertegenwoordigd in de kerkenraad.
De kerkenraad eindverantwoordelijk voor het beleid. Taakgroepen maken beleidsvoorstellen en geven input bij het opstellen van het beleidsplan. De taakgroepen stellen per jaar een werkplan op. Dit werkplan wordt door de kerkenraad getoetst op basis van het vastgestelde beleid.
Dit betekent voor het werk van de kerkenraad dat dit meer gericht is op beleids- en bestuurszaken en minder op de uitwerking ervan.
Om het werk van de kerkenraad en de taakgroepen goed te coördineren is het moderamen bevoegd om als dagelijks bestuur zaken af te handelen of te initiëren. Om het moderamen als zodanig te kunnen laten functioneren, wordt een diaken aan het moderamen toegevoegd.
Nieuwe taakgroep: De taakgroep communicatie en presentatie zal starten op projectbasis. Het is een eerste fase die tot doel heeft een goede opzet voor zo een taakgroep uit te werken. Uiteraard is het zaak dat de leden van de projectgroep affiniteit hebben met het onderwerp (pr etc.). In deze fase kan ook een externe deskundige aangetrokken worden om tot een gedegen en enthousiasmerende opzet te komen.
Projectmatig werken: Om ook voor jongere (nog werkende) gemeenteleden betere mogelijkheden tot participatie en vormgeving in onze gemeente te geven, willen we meer aandacht geven aan het projectmatige werken. De taakgroepen krijgen de ruimte om projecten met een duidelijk doel, begin en einde, op te zetten. Een voorbeeld van projectmatig werken was de projectgroep t.b.v. experimentele vieringen.

Invulling taakgroepen:
PASTORAAT: Ouderlingen; Jeugdouderling; Pastoraal medewerkers; Predikant

DIACONIE: Diakenen; Diaconaal medewerkers, Projectgroep Groene Kerk

LITURGIE: predikant; cantor; ouderling; diaken; lid bloemengroep; Organist; Lid kindernevendienst.
Verder vallen onder deze groep: Projectgroep pioniersdiensten; Contactpersoon voorgangers; Kinderoppas

COMMUNICATIE EN PRESENTATIE: Lid moderamen (voorzitter); predikant op ad hoc basis; ouderling belast met comm./ presentatie; communicatiemedewerker; redactielid Contact; webmaster
En verder vallen onder deze groep: Beamergroep; Kerkcafé; Open Kerkcommissie; Musicalgroep; Koffiegroep

BEHEER: Kerkrentmeester annex penningmeester; beheerders; kosters; ledenadministrateur; schoonmaakgroep.

Taakgroepen onderling: Te denken valt aan een voorzittersoverleg één keer per jaar. Vervolgens zal een voorzitter iemand van een andere taakgroep uitnodigen op het moment dat dit voor het organiseren van een activiteit nodig is omdat er een inhoudelijk verband ligt of werkzaamheden elkaar overlappen.

V. AFSLUITEND
De bedoeling van dit beleidsplan is dat de oecumenische vereniging Zendingskerk duidelijker geprofileerd wordt voor onze leden, maar ook voor alle buitenstaanders. Door een actieve opstelling en het oppakken van nieuwe plannen wordt er natuurlijk beslag gelegd op de schaarse vrije tijd van de leden die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. Het is daarom aan de taakgroepen om per jaar te bepalen wat haalbaar is. Het inschakelen van leden voor een korte periode kan eveneens soelaas bieden om bepaalde plannen toch uitgevoerd te krijgen voor een levendige geloofsgemeenschap in Ermelo.
 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT