Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Aanvulling beleidsplan 2017-2021

Wie zijn wij

Aanvulling beleidsplan 2017-2021

 

STATUS QUO

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde doelstellingen in de periode mei 2017 – mei 2018. Dit wordt vervolgens gecombineerd met een korte evaluatie per taakgroep, een financieel hoofdstuk en een korte omschrijving van de positie van de oecumenische vereniging Zendingskerk binnen de Hervormde Gemeente Ermelo, de samenwerking met de overige kerkgenootschappen en onze plaats binnen de Ermelose gemeenschap.

1.       Evaluatie kerkenraad

Herinrichting

De belangrijkste doelstelling voor de kerkenraad voor 2017/2018 was het realiseren van de herinrichting van de kerkzaal. In 2017 is een plan vastgesteld voor de herinrichting van de kerkzaal. Het herinrichtingsplan voor de kerkzaal met keuzemogelijkheden t.a.v. het wel/gedeeltelijk/niet realiseren van een podium en stalen c.q. houten liturgisch meubilair is in een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering  voorgelegd aan de leden. Vervolgens is het definitieve plan (klein podium, stoelopstelling en stalen liturgisch meubilair) vastgesteld door de leden. Er kon worden gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing, die met ingang van 2 januari 2018 aanving. De verbouwing heeft ruim 11 weken geduurd, waarbij de inzet van een aantal leden onmisbaar is geweest. Volgens planning werd de kerk op 24 maart feestelijk in gebruik genomen door de leden van de oecumenische vereniging Zendingskerk. In de periode van januari tot en met maart zijn wij te gast geweest bij de Goede Herderkerk in Ermelo. Wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid van deze RK parochie, waardoor wij onze vieringen gedurende de 11 verbouwingsweken op onze eigen manier inhoud en vorm konden geven.

Een formele evaluatie van de resultaten van de verbouwing zal in het najaar 2018 worden gehouden onder de leden. Met de uitkomsten van de evaluatie zal de kerkenraad een besluit kunnen nemen over mogelijke aanpassingen en vervolgens dit herinrichtingsproces formeel kunnen afsluiten.

 

Organisatie

Een andere doelstelling was om de nieuwe organisatievorm (zie organigram) in de praktijk toe te passen en al lerende aanvullingen en kleine wijzigingen door te voeren.

Mede door het instellen in voorjaar 2015 van taakgroepen Liturgie, Diaconie, Pastoraat en Beheer werd het voor de kerkenraad en predikant realiseerbaar om alle taken naar behoren uit te voeren. In de praktijk constateren we een aantal aandachtspunten waaraan gewerkt moet gaan worden:

·         Verantwoordelijkheden zijn niet geheel duidelijk voor taakgroepen en kerkenraad.

·         De rol van de predikant binnen de taakgroepen eist veel tijd

·         Een aantal taken/projecten is niet toebedeeld aan één van de taakgroepen c.q. kerkenraad, deze “hangen er wat bij”: koster/websitebeheer/beamergroep/musical/kindernevendienst/kinderoppas/pioniersdienst/preekrooster/Open Kerkactiviteiten/bloemengroep/koffiegroep

·         Geen dwarsverbanden (horizontaal) tussen taakgroepen

·         Afstemmen vergaderroosters ontbreekt

Omdat een behoorlijk aantal activiteiten formeel niet toegewezen zijn aan één van de taakgroepen is toetsing van deze activiteiten aan beleid en plannen niet mogelijk. Voor diegenen die deze activiteiten (met veel plezier) uitvoeren is het onduidelijk welke bevoegdheden men heeft en dit leidt wel eens tot irritaties.

De kerkenraad kent nu: ouderling/voorzitter, ouderling/scriba, ouderling/kerkrentmeester, predikant, jeugdouderling, 1 ouderling en 3 diakenen. Tevens is de beheerder techniek (wordt ook kerkrentmeester genoemd) adviserend lid van de kerkenraad. De volgende vragen zullen in dit beleidsplan beantwoord moeten worden:

·         Herijking van de verantwoordelijkheden van de taakgroepen

·         De rol van de predikant binnen de taakgroepen aanpassen

·         Dwarsverbanden/rollen (horizontaal/verticaal) van taakgroepen en kerkenraad verduidelijken

·         Toetsing plannen van de taakgroepen door de kerkenraad

Inzet leden

Veel van onze leden zijn betrokken bij alle werkzaamheden voor de oecumenische vereniging Zendingskerk. Het is geweldig om te zien dat zoveel leden dit werk willen doen, naast hun eigen werkzaamheden en hun gezin. Waardering moet geuit worden en dat doen we door dit  najaar alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Dit onderwerp moet in de jaarplannen opgenomen worden zodat het structureel de aandacht krijgt, die het verdient.                                                              

2.       Evaluatie Taakgroepen

Pastoraat

De taakgroep Pastoraat had het voornemen om voor de periode 2017/2018 een werkplan te maken, maar door allerlei omstandigheden is dat er niet van gekomen. Dat neemt niet weg dat, naast de bezoektaken,  de volgende activiteiten door de pastoraal medewerkers in samenwerking met de predikant wel zijn uitgevoerd:

·         Huiskamerbijeenkomsten in januari 2018

·         Kerkcafé

·         Maal met een verhaal

·         Thema’s:  rouwverwerking oktober 2017 en depressie april 2018

·         Jeugdbijeenkomsten: film/discussie/plezier.

·         Herverdeling inzet pastoraal medewerkers

 

Diaconie
In januari 2018 heeft er een verschuiving in taakverdeling plaatsgevonden. Tom Ankersmit heeft na vele jaren het voorzitterschap overgedragen aan Albert Grit. Hij gaat verder als lid van de taakgroep diaconie.
In het afgelopen seizoen zijn verschillende activiteiten op een lager pitje gezet in verband met de verbouw van de kerkzaal. Zo is de lunch met Palmpasen verplaatst naar de eerste zondag van september 2018 en heeft er tijdens de diensten in de Goede Herderkerk geen inzameling voor de Voedselbank plaatsgevonden. Ook is de diaconale beurs in september vervallen in verband met de
acties voor de herinrichting van de kerkzaal. Na de verbouwing zijn alle activiteiten van de taakgroep diaconie weer opgepakt.
De activiteiten:
- maandelijks Amnestybrieven verzorgen
- tweejaarlijks project Bethania in Moldavië promoten (folder gemaakt; lunch in september)
- doelen vaststellen voor diaconale maandcollecte (aankondiging in Contact en afkondigingen verzorgen)
- Groene Kerk (denktank)
- spaardoosjes in de 40-dagentijd
- Paas- en Kerstgroetenactie
- inzamelen spullen voor de Voedselbank

Liturgie

·         Samenstelling van taakgroep en het werkgebied 

De taakgroep liturgie is als volgt samengesteld: De predikant, de cantor, minimaal één (jeugd) ouderling, een diaken, een organist, een lid van de bloemengroep en een begeleider van de kindernevendienst. De taakgroep stelt een jaarrooster op, evalueert de diensten en coördineert voorbereiding en uitvoering van diensten in een complex veld van verschillende spelers. De predikant is hierin naast de cantor het eerste aanspreekpunt.

Predikant en cantor zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van die diensten waarin de cantorij haar medewerking verleent.

Cantor, organisten, pianisten en overige musici worden als medeliturgen gezien: zij begeleiden en stimuleren de gemeentezang. Daarbij kunnen ook nieuwe liederen worden   aangereikt en aangeleerd.

De taakgroep adviseert de kerkenraad gevraagd en ongevraagd bij het vormen van beleid ten aanzien van de liturgie en de uitvoering daarvan. (Zie verder “Beleidsplan Eredienst en liturgie  Zendingskerk” versie januari 2018, bijgevoegd).

Specifieke resultaten en activiteiten

-  Actualisering beleidsplan eredienst en liturgie oecumenische vereniging Zendingskerk,

-  Bijdragen aan bijzondere diensten zoals Zondag Voleinding, Kerst (2017) en Stille Week, inbegrepen Pasen 2018,

- Realisatie oecumenische/ gezamenlijke diensten eerste helft 2018: Zondag “Gebed voor de eenheid van de kerken”, Aswoensdag en Pinksteren,

- Liturgische en overige adviezen, met name als gevolg van herinrichting kerkzaal,

- Inventarisatie bijdragen bezinningsgedeelte tijdens tweede deel ALV van de oecumenische vereniging Zendingskerk, op 14 mei 2018: “Beleving liturgie in de vernieuwde kerkzaal”,

-  Nieuw initiatief voor lectorentrainingen.

Beheer

In de periode 2017/2018 is de aandacht vooral gericht geweest op de vernieuwing van de kerkzaal en het realiseren van verbeteringen in de overige ruimten van het kerkgebouw, waarbij ook aandacht is geschonken aan duurzaamheid. Het resultaat wordt in brede kring van de gemeente gewaardeerd en heeft het predicaat “Groene Kerk” opgeleverd.

Gebruik van het kerkgebouw door derden voor kerkelijke en culturele activiteiten wordt gewaardeerd, waarbij het feit dat de activiteit in de Zendingskerk plaatsvindt, belangrijker is dan de huuropbrengst. Er vindt geen actieve werving plaats. 

Wijziging van de rechtspositie van de predikant in die van PKN predikant in gewone dienst is per 1 januari 2018 gerealiseerd. In dat kader is ook de overeenkomst met de Algemene Kerkenraad van de  Hervormde Gemeente Ermelo gewijzigd. 

In 2018 is weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden. De inkomsten blijven op peil.

Pastorale eenheden die minstens twee jaar niet hebben gereageerd op Aktie Kerkbalans, zijn in beeld gebracht en zullen worden benaderd.

De kosten konden laag worden gehouden dankzij het vele werk dat door leden van de gemeente wordt verricht, zonder vergoeding of hoogstens tegen de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

 

3.       Plaatsbepaling

Plaats binnen de Hervormde Gemeente Ermelo

De oecumenische vereniging Zendingskerk is binnen de Hervormde Gemeente Ermelo een wijkgemeente van bijzondere aard. Het oecumenische en pluriforme karakter van de oecumenische vereniging Zendingskerk en de minder dogmatische / confessioneel omlijnde  geloofsopvatting geven de oecumenische vereniging Zendingskerk een duidelijk eigen karakter. Binnen de Hervormde Gemeente Ermelo bevindt  de oecumenische vereniging Zendingskerk zich aan de liberale kant. # (zie toelichting) Dat betekent dat er fundamentele geloofs- en cultuurverschillen zijn met het confessionele resp. orthodoxe deel van de Hervormde Gemeente. Samenwerking tussen de oecumenische vereniging Zendingskerk en de Nieuwe Kerk is niet voor de hand liggend. Door minder grote verschillen in geloofsopvatting en –toepassing verloopt  samenwerking met de middengroep ( Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk) gemakkelijker. De kerkenraad is met een diaken en ouderling vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad van de HGE, de predikant neemt deel aan het Ministerie en de kerkrentmeester neemt deel aan het gezamenlijk overleg van kerkrentmeesters en de diakenen nemen deel aan het college van diakenen.  De samenwerking kan als redelijk beschouwd worden, maar van beide zijden kan er aarzeling gevoeld worden om tot nauwere samenwerking te komen, ondanks de verzekering aan beide kanten dat men van goede wil is.

De oecumenische vereniging Zendingskerk wordt in haar bestaan, geloofs- en levensuiting binnen het overgrote gedeelte van de HGE niet altijd waargenomen en blijft op beleidsterrein van de AK vaak buiten de waarneming. Dit houdt ook verband met de financiële zelfstandigheid van de oecumenische vereniging Zendingskerk die haar naast de ‘bijzondere wijkgemeente’ een status aparte geeft. Aan de kant van de oecumenische vereniging Zendingskerk wordt terecht nadruk op de zelfstandigheid gelegd en men bevindt zich op kritische afstand tot het meer confessioneel en orthodox gedeelte van de Hervormde Gemeente. Het is aan beide zijden niet duidelijk wat we voor elkaar kunnen betekenen en of we überhaupt iets voor elkaar willen betekenen.  

# Liberaal wordt de theologische stroming genoemd die vanuit de Verlichting de mondigheid en individuële vrijheid van mensen hoog in haar vaandel voert. Bijbelse teksten worden historisch-kritisch gelezen en in hun culturele context geplaatst. Geloof kan door geen instantie worden opgelegd. De uitwisseling hierover is vrij. De acceptatie van mensen in verschillen is onvoorwaardelijk.

Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen

In de missie van de oecumenische vereniging Zendingskerk wordt zij een oecumenische geloofsgemeenschap genoemd. Een missie moet in de praktijk ten uitvoer worden gebracht en dat gebeurt vooral door een goede samenwerking met de RK Parochie Goede Herder in Ermelo. Er worden 3 x per jaar oecumenische kerkdiensten georganiseerd, er is regelmatig overleg tussen het moderamen en de parochieraad en de oecumenische vereniging Zendingskerk heeft gedurende 11 weken mogen kerken in de Goede Herderkerk.

Daarnaast werkt de predikant via OKE (Overleg Kerken Ermelo)samen met predikanten van de Gereformeerde kerk (PKN) en andere denominaties in Ermelo. Er worden gezamenlijke kerkdiensten gehouden en er is gezamenlijk overleg over thema’s die alle geloofsgemeenschappen raken.

Oecumene betekent niet alleen een samenwerking tussen kerken, maar ook samenwerking met andere maatschappelijke groeperingen teneinde in de vrede scheppende Geest van Christus op te komen voor een bewoonbare en duurzame wereld. In deze dimensie van de oecumene is de oecumenische vereniging Zendingskerk eerder onzichtbaar.

 

Plaats binnen Ermelo

In Ermelo zijn heel veel kerken met elk hun eigen signatuur. De oecumenische vereniging Zendingskerk heeft een bijzondere geschiedenis, waaruit ook de naam De Zendingskerk is ontstaan. Voor de inwoners in Ermelo die aangesloten zijn bij een kerkgemeenschap is er een vrij vaag beeld waarvoor de oecumenische vereniging Zendingskerk staat. De naam wil nog wel eens leiden tot een conclusie die niet helemaal recht doet aan onze geloofsgemeenschap. Een conclusie zou kunnen zijn om de naam te veranderen of de bestaande naam een duidelijke, hedendaagse invulling te geven die in pr-termen herkenbaar en maatschappelijk als relevant kan worden gezien. (zie boven over oecumene!)

Voor de inwoners die niet verbonden zijn aan een kerk, is de oecumenische vereniging Zendingskerk gewoon één van de vele kerken in Ermelo.


4.      Aanpassen bestaand beleidsplan

a.      Karakter

Bij het vaststellen van de status quo en het zoeken naar antwoorden op de vragen die dit oproept, is de behoefte ontstaan om het bestaande beleidsplan aan te passen en hoofdstukken toe te voegen. Voor alle duidelijkheid: het bestaande beleidsplan blijft bestaan en dient, net als de aanpassingen daarop, als inspiratiebron voor de te maken jaarplannen.

Om te beginnen hebben wij de formulering van de missie, de visie en de attitude aangepast. De kern hiervan blijft hetzelfde, maar de missie is ingekort en is daardoor krachtiger en duidelijker. De visie is eigentijdser  verwoord en prikkelt tot daden. De attitude sluit aan op de vernieuwde missie en visie en maakt duidelijk vanuit welke grondhouding wij in het (kerkelijk) leven staan.

Het is een uitdaging voor ons als gemeente om met de aangepaste missie en visie als baken elke keer opnieuw ons de vraag te stellen of wij in lijn hiermee onze doelen vaststellen en onze activiteiten daarop afstemmen. Door een consistent beleid, helder geformuleerde doelstellingen en consequente aanpak is het duidelijker wie wij zijn, vanuit welke geloofshouding wij  kerk willen zijn en hoe wij ons geloof in de praktijk brengen. Die duidelijkheid is van belang voor onze leden, maar ook voor al diegenen die weinig of geen binding hebben met de oecumenische vereniging Zendingskerk.

Missie
Als oecumenische vereniging de Zendingskerk zijn wij een lerende, pluriforme geloofsgemeenschap. Onze kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en rechtvaardigheid zijn gebaseerd op ons geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten zien, menselijk en kwetsbaar.

Visie

We zien een oecumenische vereniging Zendingskerk voor ons waar oud en jong elkaar ontmoeten, waar vrij en vrolijk met de Bijbelse verhalen wordt omgegaan in onderlinge dialoog in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. We zien een oecumenische vereniging de Zendingskerk voor ons waar muziek, kunst en andere creatieve vormen onze gevoeligheid voor het Andere en Onbekende uitdagen en onze verbeeldingskracht blijft voeden. 

We zien een oecumenische vereniging Zendingskerk die haar moreel en materieel vermogen onbaatzuchtig inzet voor elkaar en een ieder die daarvan beter kan worden en daarmee ook is gediend, waar ook ter wereld. 

Attitude

Deze zienswijze of visie is ook bepalend voor onze houding als kerkenraad in samenhang met de taakgroepen, commissies en gemeenteleden. Als gemeente willen wij met heel ons doen en laten uitstralen dat een ieder welkom is ongeacht geloofsachtergrond, maatschappelijke positie, geaardheid, nationaliteit of culturele achtergrond. Erkenning van en respect voor elkaars eigenheden, kracht, kwetsbaarheid en inbreng vormen het bindmiddel van de eenheid in verscheidenheid. Zo willen wij met elkaar omgaan in waardering van en nieuwsgierigheid naar elkaar. In die zin zien wij ons als een levendige gemeente van Messias Jezus met zijn levensweg die een weg ten leven is en wil zijn voor een ieder. 

Missionair karakter

Wij doen de naam Oecumenische Vereniging Zendingskerk eer aan door ‘zending’ te vertalen naar een geloofsgemeenschap die in haar uitingen rekening houdt met alle buitenstaanders en zich met dezen verbonden weet. De Zendingskerk is zichtbaar en betekenisvol voor haar omgeving en heeft een luisterend oor naar wat in de gemeenschap speelt. Gelovend in Gods liefde draagt de Zendingskerk bij aan het welzijn van de mensen in onze gemeenschap en van hen die op ons pad komen. Zij heeft oor en oog voor mensen in kwetsbare posities. De Zendingskerk is een groene kerk en draagt dit ook uit.

Toelichting

Vanuit de kernwaarden zoals in de missie, visie, attitude en het missionair karakter geformuleerd, geven wij ons beleid voor de komende jaren aan, gespecificeerd naar taakgroep en gecombineerd met een organisatie-aanpassing.

Het is de bedoeling dat de taakgroepen jaarlijks een plan maken waarin zij de beleidsdoelstellingen concretiseren naar realistische plannen. Tevens maken zij een korte evaluatie van de activiteiten van het voorgaande jaar. De taakgroepen geven input aan de kerkenraad voor nieuw vast te stellen beleid. De kerkenraad toetst de jaarplannen aan het beleid. Zij bied ondersteuning, inspiratie en feedback aan de taakgroepen.

 

b.      Werkvelden

Eredienst en liturgie

Met ons lerende en oecumenische karakter staan wij principieel open voor experimentele vormen en liturgieën van erediensten. Wij denken naast verbale aan muzikale, kunstzinnige en interactieve vormen. Ontmoeting is een belangrijke dimensie van de eredienst. De missie en de eigen geloofscultuur van de Zendingskerk is een inspiratiebron voor alle erediensten.  Ook voor de meer traditionele erediensten is variatie in de liturgie en uitleg mogelijk en gewenst, gezien onze missie en visie. Door de open communicatie over de gedachten achter de experimentele en oecumenische erediensten groeien de leden van de Zendingskerk mee met de ontwikkelingen en voelen zij zich betrokken en verantwoordelijk voor de geloofsuitingen. Het aantal experimentele en oecumenische diensten wordt jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad.

 

Pastoraat

Met de kernwaarden zoals verwoord in de missie dragen de pastoraal medewerkers bij aan een gemeenschap. De leden van de gemeenschap voelen zich met elkaar verbonden en met een liefdevolle God. Men ziet om naar elkaar door de leden te bezoeken en door er te zijn voor de ander bij vreugde en verdriet. De pastoraal medewerker leeft zich in de ander in en biedt troost en vertrouwen waar dat nodig en gewenst is. Levensthema’s van geboorte tot sterven, worden behandeld in diverse bijeenkomsten voor de pastoraal medewerkers zelf en tevens voor leden en overige geïnteresseerden.

De pastoraal medewerkers ontwikkelen nieuwe vormen van ontmoeting. De pastoraal medewerker signaleert sociaal/maatschappelijke problemen en deelt deze met de predikant en/of diaken.

Compassie is het morele kompas van de pastoraal medewerker.

Diaconie

De kernwaarden die naast de andere bijzonder van toepassing zijn op de Diaconie zijn “rechtvaardigheid en barmhartigheid”. De taakgroep Diaconie heeft als doelstelling om gerechtigheid/rechtvaardigheid toe te passen bij de bestemming van de financiële middelen. Dit geldt voor de eigen leden, maar ook voor de organisaties in Ermelo, elders in Nederland en in de wereld. Tevens houdt dit voor de taakgroep Diaconie in dat het begrip “duurzaamheid”  een intrinsiek aspect is van al haar handelen met als resultaat een oecumenische vereniging Zendingskerk die in de brede zin zichzelf een “Groene Kerk” kan noemen. De taakgroep Diaconie ontwikkelt activiteiten gericht op het thema “Bevorderen duurzaamheid” t.b.v. (de leden van) de oecumenische vereniging Zendingskerk.

 

Beheer

De taakgroep Beheer zet zich in om stoffelijke ondersteuning te bieden aan de predikant, de andere taakgroepen, de projectgroepen, musici etc. zodat zij hun activiteiten naar behoren en tevredenheid kunnen uitvoeren.

Ook voor de taakgroep Beheer is de kernwaarde “rechtvaardigheid” van groot belang. Dit komt tot uitdrukking in het bevorderen van een duurzaam beheer van het kerkgebouw, het kerkhof (in nauw overleg met de Stichting) en het duurzaam gebruik van materialen en middelen. Het beheer van het kerkgebouw is in handen van de Stichting Zendingskerk.

Tevens stelt de kernwaarde “rechtvaardigheid” eisen aan het financiële beheer van de oecumenische vereniging Zendingskerk. Het doel is om de benodigde middelen via bijdragen en giften van de leden bijeen te brengen. Een financieel gezonde situatie is van belang op lange termijn. Er wordt niet gestreefd naar het creëren van overschotten. Mochten deze wel ontstaan, dan wordt daar een bestemming voor gezocht die past bij de missie van de oecumenische vereniging Zendingskerk.

 

Communicatie en presentatie

Het doel van deze taakgroep is om de missie, visie en beleid helder te formuleren voor de leden van de oecumenische vereniging Zendingskerk en voor allen die hierin geïnteresseerd zijn. Vervolgens zorgt deze taakgroep voor eenduidige communicatie en presentatie zowel intern, als extern. Zij gebruikt de technische mogelijkheden van beeld/geluid in de kerkzaal, van digitale wegen zoals website, twitter, blogs. Naast deze mogelijkheden presenteert deze groep de oecumenische vereniging Zendingskerk met haar activiteiten in de lokale en regionale kranten. De taakgroep heeft de verantwoordelijkheid voor de presentatie van diverse activiteiten die nu al toegepast worden, zoals de musical, de Open Kerk activiteiten, het Kerkcafé etc. Daarnaast ontwikkelt de taakgroep nieuwe activiteiten zowel binnen de oecumenische vereniging Zendingskerk als daarbuiten. De taakgroep werkt nauw samen met de andere taakgroepen over wat en hoe te communiceren en te presenteren. De taakgroep heeft als opdracht om de oecumenische vereniging Zendingskerk van “binnen” gericht naar “buiten” gericht te ontwikkelen.

 

c.       Plaatsbepaling

Samenwerking binnen Hervormde Gemeente Ermelo (HGE)

De oecumenische vereniging Zendingskerk is een wijkgemeente van bijzondere aard. Zoals in de status quo beschreven uit zich dit onder meer in een afwijkend karakter van de oecumenische vereniging Zendingskerkgemeenschap en in de financiële onafhankelijkheid. Waar mogelijk laat de oecumenische vereniging Zendingskerk zich binnen de HGE horen. Zij geeft duidelijk de eigen opvattingen weer over standpunten die ingenomen worden ten aanzien van de geloofs-morele en ethische profilering van de HGE. Dit zal niet de allerhoogste prioriteit hebben binnen het beleid van de oecumenische vereniging Zendingskerk. De eigen profilering zal vooral gericht zijn op de leden van de oecumenische vereniging Zendingskerk en op alle anderen die daarin echt geïnteresseerd zijn. Het eigen karakter van de oecumenische vereniging Zendingskerk is een groot goed en het uitdragen hiervan  kan de verschillen met de andere kerken binnen de HGE aanscherpen. Dat zal geen reden zijn om dit niet te doen. Wel zal er altijd naar gestreefd worden om met elkaar in gesprek te blijven en waar mogelijk samen te werken.

Samenwerking met andere geloofsgenootschappen

Door te zorgen voor een duidelijker profilering van de Zendingskerk. Door de missie en visie helder te communiceren, verwachten wij dat het “onbekend maakt onbemind” van de Zendingskerk zal afnemen. Een belangrijk beleidsaspect is om in de toekomst bijeenkomsten over bijvoorbeeld levensthema’s, Open Kerk activiteiten met een meer divers karakter op te zetten. De oecumenische vereniging Zendingskerk opent daarvoor niet alleen haar deuren, maar gaat ook meer naar buiten. Het is niet de bedoeling om dit in concurrentie met het Leerhuis en Vorming en Toerusting te doen. De oecumenische vereniging Zendingskerk zal daardoor meer bekendheid krijgen en in de toekomst wellicht uitgenodigd worden om bijdragen te leveren aan bijeenkomsten die door andere kerken en maatschappelijke organisaties georganiseerd worden.

 

 

d.      Organisatie

Taakgroepen

Gedurende drie jaar wordt gewerkt met kerkenraad en taakgroepen. Door deze taakverdeling is het mogelijk gebleken om, juist in onze kleine gemeenschap, alle taken uit te voeren die wij willen en moeten doen. Mede doordat wij een parttime predikant hebben, worden er veel taken gedelegeerd naar de taakgroepen. Uit de omschrijving van de status quo komen een aantal knelpunten naar voren, waarop een antwoord geformuleerd dient te worden om tot een nog beter resultaat te komen.

 

Verantwoordelijkheden kerkenraad en taakgroepen

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor een beleidsplan waarin kaders worden aangegeven voor de taakgroepen. De taakgroepen geven input aan de kerkenraad voor nieuw vast te stellen beleid. De kerkenraad toetst de werkplannen van de taakgroepen en accordeert deze. Bij taakgroepoverschrijdende activiteiten wordt instemming gevraagd van de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de oecumenische vereniging Zendingskerk. Dit houdt in dat zij op hoofdlijnen stuurt.

De verantwoordelijkheden van de taakgroepen zijn in het bestaande beleidsplan al vastgesteld. Om deze nader te verduidelijken wordt toegevoegd dat elke taakgroep jaarlijks een praktisch werkplan maakt, gebaseerd op de beleidsdoelstellingen. Dit werkplan wordt door de kerkenraad getoetst aan het geformuleerde beleid en vervolgens geaccordeerd. De taakgroep agendeert haar activiteiten en zorgt voor tijdige realisatie. De  verantwoordelijkheid hiervoor ligt geheel bij de taakgroep. Aan het einde van het jaar informeert de taakgroep de kerkenraad over de gerealiseerde plannen en maakt een nieuw werkplan. De taakgroep heeft, binnen de beleidskaders en het geaccordeerde werkplan, alle ruimte om zelfstandig de plannen ten uitvoer te brengen.

 

Rollen kerkenraad en taakgroep

De rol van de kerkenraad is het beleid ontwikkelen en vervolgens de werkplannen toetsen aan het beleid. Dat brengt met zich mee dat de kerkenraad zich vooral bezig houdt met beleids- en bestuurszaken. Het moderamen is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur binnen het vastgestelde beleid en rapporteert aan de kerkenraad over structurele zaken die invloed hebben op het bestuur en het beleid van de oecumenische vereniging Zendingskerk. De uitvoering en andere details worden binnen de taakgroepen besproken. Omdat er in elke taakgroep één of meerdere kerkenraadsleden aanwezig zijn, wordt  de continuïteit richting kerkenraad gegarandeerd.

De rol van de taakgroep is: jaarlijks aan de hand van het geformuleerde beleid een werkplan opstellen, uitvoeren en evalueren. De taakgroep kan beleidsvoorstellen inbrengen bij de kerkenraad. De kerkenraad beslist over verwerking van de beleidsvoorstellen. De rol van de taakgroep is om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering daarvan.

Binnen de taakgroepen pastoraat en liturgie heeft de predikant de rol van inspirator en adviseur. Hij hoeft geen tijd meer te besteden aan administratieve en organiserende taken.

Omdat de rol van de kerkenraad scherper geformuleerd wordt richting beleidsontwikkeling en toetsing van de uitvoering van het beleid, zal de kerkenraad jaarlijks minimaal vijf keer vergaderen. 
Het dagelijks bestuur ligt bij het moderamen en daarom zal er een maandelijks overleg zijn. Zij overleggen over de diverse praktische vragen die er liggen.

  • Over de ontwikkelingen die zich binnen en buiten de Zendingskerk voordoen,
  • het voorbereiden van beleidsplannen,
  • het reageren op uitvoering van de werkplannen
  • en alles wat verder aan de orde komt.

Nieuwe taakgroep

Hierboven is al vermeld dat er een nieuwe taakgroep toegevoegd dient te worden. Communicatie en presentatie is tot nu toe een ondergeschoven kindje. Er wordt door een aantal leden op een betrokken manier van alles georganiseerd.  Communicatie en overleg gebeuren echter ad hoc en vaak onvolledig. Het belang van communicatie en presentatie is erg groot. Transparantie  zorgt voor meer betrokkenheid en meer plezier in het samen met elkaar kerk zijn.

Gezien het belang van communicatie en presentatie is het idee om de werkzaamheden van de taakgroep in projectvorm te gieten. Dit zal de kwaliteit bevorderen.

Een projecttrekker met als achtergrond Communicatie en PR formuleert samen met één of meerdere leden van het moderamen en een paar deskundige leden een communicatiebeleid met daaraan gekoppeld inzet van mensen en middelen. Indien er geen deskundige in ons midden is en de actieve bijdrage van een externe deskundige te duur zal zijn, zullen wij eenmalig extern advies vragen. Dat beleidsplan moet dan door het moderamen opgesteld worden. De uitgangspunten hiervoor zijn al vermeld in dit stuk.

 

Projectmatig werken

Wij vormen een kleine en heel actieve gemeenschap. Veel leden zijn bereid om zich op de een of andere manier in te zetten voor onze Zendingskerk. In de praktijk blijkt dat vooral veel oudere leden de tijd hebben om zich structureel in te zetten. Voor jongeren is het te belastend om zich langdurig te binden aan een activiteit. Dat is een groot gemis voor de plannen en ideeën die ontwikkeld moeten worden om, ook voor de toekomst, de ontwikkeling en de vitaliteit van onze gemeenschap te borgen. Om te zorgen dat ook jongeren aanhaken is het voorstel om meer en meer projectmatig te gaan werken. De taakgroepen krijgen de ruimte om projecten met een duidelijk doel, begin en einde, op te zetten waarvoor de jongeren gevraagd wordt om deel te nemen. Een voorbeeld van projectmatig werken was de projectgroep ten behoeve van experimentele vieringen.

 

e.       Invulling taakgroepen:


PASTORAAT:

·         Ouderlingen
Jeugdouderling
Pastoraal medewerkers
Predikant

DIACONIE:

·        Diakenen
Diaconaal medewerkers
Projectgroep Groene Kerk


LITURGIE:

·        Predikant
Cantor
Ouderling
Diaken
Lid bloemengroep
Organist
Lid kindernevendienst

      Verder vallen onder deze groep:
Projectgroep pioniersdiensten
Contactpersoon voorgangers
Kinderoppas

COMMUNICATIE EN PRESENTATIE

·         Lid moderamen (voorzitter)
Predikant op ad hoc basis
Ouderling belast met comm./ presentatie
Communicatiemedewerker
Redactielid Contact
Webmaster

En verder vallen onder deze groep:
Beamergroep
Kerkcafé

Open Kerkcommissie

Musicalgroep

Koffiegroep

 

BEHEER

·         Kerkrentmeester
Beheerders
Kosters
Financiën
Ledenadministrateur
Schoonmaakgroep

 

Relaties taakgroepen onderling en met kerkenraad

Doordat in elke taakgroep een lid van de kerkenraad vertegenwoordigd is, worden continuïteit en communicatie naar en van de kerkenraad geborgd. De vraag is of dit binnen de taakgroepen ook zo wordt ervaren. Een evaluatie binnen de taakgroepen moet hierover duidelijkheid bieden

De communicatie en afstemming tussen de taakgroepen onderling zijn ten dele georganiseerd. Het kan ertoe leiden dat de taakgroepen als eilandjes los van elkaar functioneren. Een voorstel is om de voorzitter van elke taakgroep per onderwerp, te laten bepalen of er een inhoudelijk verband is met een van de andere taakgroepen. Vervolgens organiseert de voorzitter dat een vertegenwoordiger van de desbetreffende taakgroep deelneemt aan het overleg.

 

TEN SLOTTE:

De bedoeling van dit beleidsplan is dat de Zendingskerk duidelijker geprofileerd wordt voor niet alleen voor onze leden, maar ook voor alle buitenstaanders. Door een actieve opstelling en het oppakken van nieuwe plannen wordt er natuurlijk beslag gelegd op de schaarse vrije tijd van de leden die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de Zendingskerk. Het is daarom aan de taakgroepen om per jaar te bepalen wat haalbaar is. Het inschakelen van leden voor een korte periode kan eveneens soelaas bieden om bepaalde plannen toch uitgevoerd te krijgen.


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT