Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 19-11-2020

Vanuit de kerkenraad

19 november 2020

De wijkkerkenraad vergaderde op 19 november jongstleden. Graag doen we kort verslag van de onderwerpen uit deze vergadering.

Actie kerkbalans
Vorig jaar is bij wijze van proef de mogelijkheid geboden om de kerkbalans digitaal in te vullen. Vanuit de gemeente hebben we hier positieve reacties op gehad. Ook voor de actie kerkbalans 2021 willen we deze mogelijkheid weer beschikbaar stellen.

ONE Westerkerk
Omzien Naar Elkaar wordt al jaren gecoördineerd door Fred de Haan. Sinds een aantal jaar is ONE samengevoegd met het door Jan van den Hazel gecoördineerde diaconaal wijkteam. Fred en Jan hebben aangegeven de coördinatie van ONE Westerkerk graag te willen overdragen aan een volgende generatie. De kerkenraad heeft hier begrip voor; we zijn dankbaar voor het vele werk wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. De diakenen van de Westerkerk zullen kijken naar de opvolging. Heeft u suggesties of belangstelling, laat het ons vooral weten.

Mondkapjes
Binnenkort is het verplicht om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Deze verplichting geldt niet voor kerken. Toch willen we als kerkenraad de gemeente vragen een mondkapje te dragen bij het verplaatsen in de kerk. Eenmaal op de stoel mag het mondkapje uiteraard af. Het is geen verplichting maar een dringend verzoek. Ook op deze manier zien we om naar elkaar.

Vervanging keet
In de kerkenraad is gesproken over de huidige stand van zaken ten aanzien van de vervanging van de keet. De subsidieaanvraag vanuit de provincie loopt. De kerkenraad heeft in deze vergadering formeel ingestemd met de samenwerking in de Dorpendeal en we gaan aan de slag om het nog benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Binnenkort leest u hier meer over.

Toekomst Hervormde Gemeente Ermelo
Zoals u in het kerkblad heeft kunnen lezen, zijn er de nodige zorgen over de (financiële) toekomst van de Hervormde Gemeente Ermelo. De Algemene Kerkenraad heeft advies ingewonnen bij de wijkkerkenraden aan de hand van een aantal vragen. Hier hebben we in deze vergadering met elkaar over nagedacht. Het resultaat hiervan is teruggegeven aan de Algemene Kerkenraad.

Zangdiensten Nieuwe Kerk
Drie keer per jaar, op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag, is er in de Nieuwe Kerk een gezamenlijke zangdienst. De Algemene Kerkenraad heeft de wijkkerkenraden gevraagd naar een advies over het voortzetten of stoppen van deze diensten. De wijkkerkenraad is een voorstander van gezamenlijke diensten, maar ziet ook dat vanwege de feestdagen, het tijdstip en de vorm deze diensten minder goed bezocht worden. We hebben de Algemene Kerkenraad geadviseerd om de diensten in deze vorm te stoppen maar dat we andere initiatieven voor wijkoverstijgende diensten een warm hart toedragen.

Nieuwe pastoraal bezoekers
Voor het team pastoraat 75+ zijn drie gemeenteleden bereid gevonden pastoraal bezoeker te worden: dhr. Henk Bos, mevr. Betsie van Raaijen en mevr. Thyrza Versteeg. De kerkenraad heeft van harte hiermee ingestemd. We wensen hen Gods zegen toe bij hun taak.
Website ontwikkeling: Exitus ICT