Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 18-6-2020

Vanuit de kerkenraad

18 juni 2020

Ruim drie maanden hebben de vergaderingen van de wijkkerkenraad stil gelegen, maar op 18 juni konden we elkaar weer ontmoeten. Het was – met vertraging – de eerste kerkenraadsvergadering voor onze nieuwe ambtsdragers. Het was goed om elkaar voor het eerst of opnieuw na al die tijd weer te kunnen ontmoeten.

Benoeming
De nog openstaande vacature voor ouderling-kerkrentmeester hebben we kunnen invullen met de benoeming van Kees Heutink. We zijn dankbaar dat Kees deze taak op zich neemt. Het werk lag niet stil, want Henk Kool was bereid een aantal maanden langer door te gaan. Kees neemt de portefeuille ‘personeel’ van Henk over. De bevestiging vindt plaats op 12 juli.

Uitbreiding team Pastoraat
Het team Pastoraat wordt uitgebreid met een pastoraal bezoeker. Gé Spelmink is hiertoe bereid gevonden. De kerkenraad heeft van harte ingestemd met deze voordracht.

Afvaardiging Algemene Kerkenraad
Iedere wijk vaardigt één ambtsdrager af naar de Algemene Kerkenraad. Belangrijk werk, want de Algemene Kerkenraad is één van de zaken die onze wijkgemeenten met elkaar verbinden. De wijkkerkenraad vaardigt Henny van Hartskamp af namens onze wijk. De afgelopen maanden heeft Anja Duinker deze post waargenomen, waarvoor onze dank.

We wensen Kees, Gé en Henny Gods zegen toe bij de invulling van hun taken.

Kinder- en jeugddiensten
In de vorige ‘vanuit de kerkenraad’ kon u lezen dat we kritisch gekeken hebben naar de kinder- en jeugddiensten. De besluitvorming was echter uitgesteld. Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten om de kinder- en jeugddiensten te handhaven. Wel willen we de organisatie ervan anders aanpakken. Deze bijzondere diensten blijven dus in het rooster staan.

Hervatting kerkdiensten
Inmiddels zijn we voorzichtig weer gestart met kerkdiensten waar bezoekers bij aanwezig kunnen zijn. In juni maximaal 30 bezoekers als proef, vanaf juli maximaal 80 tot 100. Een werkgroep heeft gekeken naar de maatregelen om dit veilig mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot een gebruiksplan. De kerkenraad heeft in deze vergadering dit gebruiksplan vastgesteld. Inmiddels is het ingediend bij de gemeente Ermelo. U kunt het gebruiksplan inzien in de kerk of downloaden van onze website. Het huidige plan is gebaseerd op de maatregelen zoals die eind mei zijn gecommuniceerd. Recente wijzigingen naar aanleiding van de versoepelingen van 24 juni zijn hier op het moment van schrijven nog niet in verwerkt.

Vervanging keet
Al hebben de vergaderingen stil gelegen, het voorbereidende werk door de gebouwcommissie voor het maken van de plannen om de keet te vervangen zijn gewoon doorgegaan. In de vergadering is een voorstel besproken voor het traject. We hopen binnenkort onze visie ten aanzien van het gebruik van ons gebouw en de plannen voor uitbreiding met de gemeente te kunnen delen. Als de omstandigheden dat mogelijk maken, willen we op 22 september een gemeenteavond over dit onderwerp organiseren.

Gemeentezondag
Op dit moment is niet helemaal duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor de gemeentezondag. We willen graag de jaarlijkse gemeentezondag houden, maar in welke vorm dat kan is afhankelijk van de regels op dat moment. Kerkenraads- en gemeenteleden gaan hiermee aan de slag.

De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 17 september.
Website ontwikkeling: Exitus ICT