Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 13-2-2020

Vanuit de kerkenraad

13 februari 2020

De laatste vergadering van de wijkkerkenraad was op 13 februari jongstleden. Deze vergadering was de laatste vergadering in de huidige samenstelling van de wijkkerkenraad.

Kinder- en jeugddiensten
Het jeugdwijkteam heeft de kerkenraad voorgesteld om de kinder- en jeugddiensten af te schaffen, op de dienst voor kerk en school en het kinderkerstfeest na. Eén van de doelen van het traject JEM (jeugd, eredienst en muziek) van een aantal jaar terug was om de jeugd een duidelijker plaats te geven in iedere dienst, in plaats van alleen in kinder- en jeugddiensten. Dat doel is bereikt, en de noodzaak voor aparte diensten lijkt er niet meer te zijn. In de volgende vergadering zal de kerkenraad hier een besluit over nemen.

Vacatures en benoemingen
Met dankbaarheid kunnen we u melden dat de laatste vacature voor ouderling pastoraat is ingevuld. De kerkenraad heeft hiervoor mevr. Helen Arends-Hartog van Banda benoemd. We wensen haar en alle andere nieuwe ambtsdragers veel zegen toe in hun ambt.

Missionaire gemeenteopbouw
De vacature voor ouderling missionaire gemeenteopbouw staat nog open. Invulling van deze vacature op de korte termijn lijkt niet haalbaar. De kerkenraad stelt voor om een werkgroep missionaire gemeenteopbouw te vormen, bestaande uit gemeenteleden. Deze werkgroep kan met elkaar kijken wat een goede invulling van missionaire gemeenteopbouw kan zijn. Heeft u interesse om met een aantal gemeenteleden over dit thema na te denken? Dan horen we dat graag.

Financiën
Door een te verwachten halvering van de opbrengst uit oud papier is de begroting voor 2020 lager dan vorig jaar. Onze kosten worden gedekt door de wijkkas en een aantal andere bronnen, zoals de opbrengst uit oud papier. Het ziet ernaar uit dat we de begroting van 2020 sluitend krijgen met enkele aanpassingen. Volgende maand hopen we de begroting vast te kunnen stellen.

Gebouwcommissie
Met het vertrek van Arend en Arnold uit de kerkenraad nemen we afscheid van twee kerkenraadsleden die veel kennis hebben van het traject rond de vervanging van de keet en uitbreiding van de kerk. De kerkenraad heeft een gebouwcommissie in het leven geroepen waar Arend en Arnold straks als gemeentelid deel van uitmaken. Aangevuld met enkele kerkenraadsleden die ook nu al bij dit traject betrokken zijn, zal deze commissie dit verder oppakken. Op deze manier kunnen we de vaart erin houden. Binnenkort hopen we u meer informatie te kunnen geven over onze ideeën rond het gebouw.

De eerstvolgende vergadering is van de wijkkerkenraad op 19 maart.
Website ontwikkeling: Exitus ICT