Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 21-2-2019

Vanuit de kerkenraad

21 februari 2019

In de vergadering van 21 feburari 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

Gedachtenisboek
Sinds ongeveer een jaar plaatsen we foto's van overleden gemeenteleden op de gedachtenistafel. Een jaar na het overlijden plaatsen we de foto in een gedachtenisboek om hen op deze manier in ons midden te houden. Onlangs kregen we het verzoek of een foto van een eerder overleden gemeentelid ook in het gedachtenisboek kan worden opgenomen. We vinden dit een mooi voorstel en willen hier graag gehoor aan geven. Heeft u als gemeentelid in het verleden een dierbare verloren en wilt u een foto van hem of haar in het gedachtenisboek? Neem hierover voor 1 mei even contact op met ds. André Priem.

Vacatures
We zijn blij dat we kunnen melden dat de vacatures voor pastoraal bezoeker zijn ingevuld. Ada Kamphorst, Anja Leeflang en Truus van Ravenhorst hebben positief gereageerd op de vraag of ze pastoraal bezoeker willen worden. Vorige maand meldden we al de toezegging van Nel Kommers. Hiermee is het team van pastoraal bezoekers weer op sterkte. We wensen alle nieuwe pastoraal bezoekers Gods zegen toe! De twee vacatures in de kerkenraad (ouderling Pastoraat en ouderling Missionaire Gemeenteopbouw) staan nog open. Heeft u interesse of kent u iemand die u geschikt acht? Laat het ons weten.

Herinrichting liturgisch centrum
In de afgelopen periode zijn de aanpassingen aan het podium afgerond. De kerkenraad kreeg diverse signalen dat de vraag ‘wat gebeurt er met de preekstoel?’ de gemoederen behoorlijk heeft beziggehouden. Zoals we eerder hebben laten weten, zal de preekstoel niet geruisloos verdwijnen. Binnen enkele weken plaatsen we de preekstoel terug. Wel zijn er eerst een aantal kleine reparaties nodig. Tegelijkertijd wil de kerkenraad een traject starten voor een mogelijke herinrichting van het liturgisch centrum. Dit is een vervolg op de uitkomsten van één van de werkgroepen rond het thema ‘Gemeente-zijn’. De werkgroep ‘Gebouw’, bestaande uit kerkenraads- en gemeenteleden, heeft een aantal suggesties gedaan over o.a. het liturgisch centrum. De verhoging van het podium was één van deze suggesties. We willen dit nu een vervolg gaan geven. Gemeenteleden wordt gevraagd om in dit traject mee te denken en mee te doen. De resultaten zullen aan de orde komen op een nog te organiseren gemeenteavond. Daarna zal de kerkenraad pas besluiten nemen.

Videoregistratie
Sinds begin februari maken we in de Westerkerk gebruik van videoregistratie. Met drie camera’s verzorgen we video-uitzendingen van de kerkdienst, net zoals we al jaren kerkradio kennen. Ook zullen we de camera's gebruiken ter ondersteuning van de dienst zelf, bijvoorbeeld om het dopen of het kindermoment in beeld te brengen. De beelden zijn niet alleen bedoeld voor abonnees, maar ook gedurende een bepaalde tijd terug te kijken via internet. De kerkenraad heeft een protocol vastgesteld waarin is vastgelegd wat we wel en niet doen. Op de website kunt u het protocol downloaden. We proberen te voorkomen dat gemeenteleden in de kerkzaal herkenbaar in beeld komen, maar dit zal niet altijd lukken. Met name de voorste paar rijen zijn niet altijd mis te houden. Heeft u een taak op het podium en bezwaar tegen videoregistratie? We gaan ervan uit dat u dit zelf aangeeft bij het videoteam. Het videoteam is bereikbaar via videoteam.westerkerk@gmail.com of de website.
Website ontwikkeling: Exitus ICT