Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Dinsdag 30 oktober 2018

Het wijknieuws van 30 okt 2018

Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk
van 30 oktober 2018 (voor de zondagen 4 en 11 november)

Zondag aan de orde
Op zondag 4 november zal het in de kindernevendienst volgens het rooster ‘Vertel het maar’ in de serie vertellingen uit het boek Openbaringen gaan over “De satan bedreigt Jezus en zijn kerk” naar Openbaring 12:1-18. Op zondag 11 november wordt bij de kinderen verteld over “Babel gestraft voor haar zonde” uit Openbaring 18. Wij lezen in de kerk verder in de Jacobusbrief, dit keer is hoofdstuk drie daarvan aan de beurt.

Vervoer naar de kerkdiensten.
Op zondag 4 november wordt de autodienst naar de kerkdienst van half elf verzorgd door de families Kammeraat en Hogeveen. Op zondag 11 november zijn dat de families Van Strijland en Heining.

Kinderoppas
Op zondag 4 november wordt de kinderoppas verzorgd door Marieke Kievit en Eva Plette. Op 11 november neemt Marlina Blokland die voor haar rekening.

Kostersdienst
Gijs van Norden is koster op zondag 4 november in beide ochtenddiensten. Bertus van Dam is koster in de avonddienst van half acht op dankdag 7 november en op zondag 11 november verzorgt Bertus Bakker de kostersdiensten in beide ochtenddiensten. In de middagdienst is dat Chris Oosting.

Schriftlezing
Op 4 november verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen in de halfelf dienst. Corry Kammeraat is lector op 11 november.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Gijs van Norden, tel. 560408, e-mail gt.vannorden@planet.nl en
- Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Opname kerkdiensten.
Jaren, nee decennialang een vertrouwd beeld op zondagochtend in de consistorie: dhr. Coorengel verzorgt het opnemen van de dienst op een cassettebandje, dat hij in de week daarna naar verschillende adressen brengt. Het aantal adressen is steeds kleiner geworden door de kerkradio. Met installatie van Beeld en Geluid in de Oude Kerk is het moment gekomen om met deze activiteit te stoppen. Wij bedanken dhr. Coorengel hierbij voor het vele werk dat hij gedaan heeft en hebben dat de afgelopen week vergezeld doen gaan van een attentie.

Gift
Via de heer Jan Plette, werd een bedrag van 20,--voor de slachtoffers in
Sulawesi ontvangen en via ds. Verbaan 2x €10,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Dankwoord
Een ieder die ons verraste met een kaart-bloemetje of een cadeautje, voor ons zestigjarig huwelijk, heel hartelijk dank. De belangstelling was heel geweldig. Met vriendelijke groeten, Co en Bertus van Santen.

Zieken
Dhr. H. Schuur is voorlopig niet meer in staat de kerk te bezoeken. Zijn ziekte houdt hem thuis – waar hij zich omringd weet door goede én liefdevolle zorg.

Klein Avondmaal
Op woensdag 14 november – in de week dat we ook zondags het avondmaal vieren – houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Grote Gemeenteavond
Op woensdagavond 14 november houden we als Oude Kerkwijk onze jaarlijkse Grote Gemeenteavond. We bespreken deze avond drie onderwerpen:
- het concept besluit over de zegen over het verbond van liefde en trouw tussen twee mensen van gelijk geslacht ( zie onder bij verslag),
- het nieuwe beeld (thuis!) en geluid van onze kerk wordt gepresenteerd en
- we praten door over Generaties in de kerk, waarbij Robert Mazier ons gesprek zal (in)leiden.
Ieder gemeentelid is van harte welkom, we beginnen om 19.30u en de Hoeve is vanaf 19.00u open.


Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 11 oktober:
- Jan Plette verzorgt de overdenking. Hij leest uit het boekje “Openingen rond Geloof, Hoop en Liefde” het spiegelverhaal “Waterdrager” waar we kort over spreken. We zingen Lied 904 vers 1 en 2 “Geloven en vertrouwen. Aansluitend gaat hij ons voor in gebed.
- Beeld en geluid: de installatie is afgerond. De komende weken wordt proefgedraaid.
- Het Concept-besluit van de kerkenraad “Zegenen van andere levensverbintenissen” wordt besproken. Ook wordt afgewogen of we het proces van gemeenteberaad voldoende zorgvuldig hebben doorlopen. Tot slot wordt gestemd over het concept-besluit. De kerkenraad steunt het unaniem.
Het concept-besluit wordt toegelicht op de grote gemeenteavond van 14 november. Alle gemeenteleden die het vooraf willen ontvangen en/of willen reageren kunnen het opvragen bij de scriba (scriba.ok@hervormd-ermelo.nl). Een definitief besluit wordt genomen – na de gemeente gehoord te hebben – in de wijkkerkenraadsvergadering van 12 december.
- Grote gemeenteavond 14 november: De opzet van de avond wordt besproken: Voor de pauze: Opening; Concept-besluit (korte inleiding; ruimte voor reacties; afronding). Na de pauze: Impressie Beeld en Geluid en Robert Mazier over Generaties.
- Uitnodiging nabestaanden laatste zondag kerkelijk jaar. Predikant en scriba zorgen voor de brieven. We volgende dezelfde procedure als vorig jaar. De brieven voor de nabestaanden worden via de wijkouderlingen bezorgd.
- Bertus Bakker wordt preekvoorziener als opvolger van Kees de Velde Harssenhorst.
- De gemeentezondag is heel positief verlopen. Er waren na de dienst zo’n 120 mensen naar het EFC-gebouw gekomen, waaronder een aantal jongeren (Kerk & Zo). De kerkenraad complimenteert de organisatie en de samenwerking met de gespreksgroepen.
- Er is een gesprek geweest met de kindernevendienst over het kerstfeest. Het verzoek is om dat te vieren in de dienst van halfelf op 2e kerstdag, zodat dit qua opzet een dienst wordt als een dienst van kerk en school. In die dienst staat ook de cantorij gepland. De kerkenraad daagt de cantorij samen met de kindernevendienst en ds. Verbaan uit om het geheel tot een mooie Kerst- gezins- dienst te maken. Na de dienst is er dan koffiedrinken
- De taakbelevingsgesprekken met de kerkenraadsleden en de pastoraal medewerkers worden als prettig en zinvol ervaren. De centrale punten hieruit worden in een volgende vergadering ingebracht.
- Gezien het aantal erediensten rond Kerst en Oud en Nieuw wordt besloten om op 23 en 30 december 1 dienst te houden om 10.00 uur.
- De opbrengst van de zendingsbussenactie van dit jaar is bestemd voor de Stichting 'Gave' te Harderwijk die werkt onder vluchtelingen.
- Op zondag 4 november is het voor de 3e keer Open Kerken Ermelo.
- Gijs de Koning sluit de vergadering met het gedicht “Bestaan” uit de bundel “Waken over God” van Joost Zwagerman.

Tenslotte
We hebben, als scriba en predikant, eind september en begin oktober met alle kerkenraadsleden taakbelevingsgesprekken gehouden. Sommige kerkenraadsleden zuchtten eerst: "Gaan we nu in de kerk ook al functioneringsgesprekken houden?". En dat terwijl ze in het bedrijfsleven niet altijd zinvol zijn, en ze daar op hun retour zijn? Want sommige bedrijven hebben ze onlangs afgeschaft. Immers, wat bleek nog wel eens de praktijk: je mocht als baas niet zeggen dat alles goed ging, want dan was je verplicht opslag te geven, dus werd het een soort tweejaarlijkse stoelendans zonder veel verander, doorstudeer of voortgangsperspektief. En in de kerk is nu eenmaal alles pro Deo.

Maar naast de cursus die verschillende nieuwe ambts- en taakdragers volgen, hebben we gemeend bewust met de ervaren en nieuwe garde ieder een half uur een gesprek te voeren. Hoe beleef je je ambt? Waar loop je tegenaan? Waar groei je in? Wat krijg je thuis terug – als er na een vergadering of bezoek tenminste thuis mensen op je wachten? Wat doet dit aan je geloof?

Ik moet zeggen dat ik terug zie op een aantal mooie middagen en avonden, waarin je toch zo'n 27 mensen persoonlijk spreekt – en dat is anders dan in de marge van een kerkdienst, vergadering of ontmoeting in de Enk. Wat opviel: wat wordt er een werk verzet – ook al weet bijna niemand wat je eigenlijk allemaal doet. En wat lastig is het toch van een kerkelijke functie dat je altijd nog meer zou willen doen – en eigenlijk vindt dat je zou moeten doen – dan je in de wekelijkse agenda kunt doen?
We hebben ontmoetingen achter de rug waarin ook verschillende mensen ons zeiden: wat krijg je van mensen vertrouwen! Wat is het mooi om zo dingen van geloof en leven te delen. Ik zag best tegen dit stukje kerkenwerk op, toen ik eraan begon, maar eigenlijk is het heel mooi!
Ik geef het graag aan u als gemeente door.....

Met een hartelijke groet,
PAVDeel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Afscheid van ds Verbaan

20 september 2020  |  Beste gemeenteleden,

Zondag 20 september 2020 neemt ds. Verbaan afscheid als wijkpredikant van onze kerkwijk. Hij heeft nog veel mensen bezocht in die laatste weken. Maar het was niet mogelijk om van iedereen persoonlijk afscheid te nemen. Daarom heeft hij een afscheidswoord voor u geformuleerd vanuit zijn werkkamer tussen de verhuisdozen. 

Dit afscheidswoord kunt u bekijken door dubbel te klikken op de link: Klik hier !


20 september 2020

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

12 september 2020  |  
voor de zondagen 20 en 27 september 2020


Zondag aan de orde
Zondag 20 september is het de startzondag van de gemeente en het afscheid van de wijkpredikant. In de eredienst wordt het vertrekpunt gekozen in twee brieven van de apostel Paulus – Fil. 1: 1-11 en 2 Tim 1:7. In de kindernevendienst gaat het, volgens het rooster van ‘Vertel het maar’,over “David geholpen door Abimelech” naar 1 Samuël 21. In de Op 27 september zal het gaan over “David neemt geen wraak” uit 1 Samuël 24.

Reserveren voor een plaats in de kerk: 06-48370155
Voorlopig vragen we van u, dat u zich steeds aanmeldt. Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn. Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand. Het is ook de bedoeling dat u de kinderen voor de oppas- en kindernevendienst aanmeldt op dit nummer en daarbij aangeeft of het de oppas of de kindernevendienst betreft. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Kerk open op woensdagochtend
Iedere woensdagochtend is de kerk open tussen 10.00 en 11.00 uur voor ontmoeting met koffie - zodat we elkaar kunnen spreken en ontmoeten in deze lastige tijd. Wel blijven we op gepaste afstand.

Kinderoppas
Op zondag 20 september verzorgen Antoinette en Margaretha Blokland de kinderoppas.
Op zondag 27 september neemt Corine van Woerkens die voor haar rekening.

Kinderkerk
Hallo kinderen van de basisschool: We missen jullie! En we hebben zelfs gehoord dat jullie elkaar ook wel missen. Daarom willen we jullie uitnodigen om zondag 4 oktober naar de 1e Kinderkerk te komen. Je oudere broer en/of zus gaat wellicht naar de Jeugdkerk en dan zijn jullie van harte welkom in de Kinderkerk. Dit is gewoon tijdens de kerkdienst om 10 uur in de Hoeve. Misschien gaan papa en mama naar de kerk, maar dat hoeft niet. Jullie zijn altijd welkom. Het is fijn als je je voor vrijdag 2 oktober opgeeft bij: Marjolein van Nieuwenhuizen 06-24219273; Anette van Beekhuizen 06-23649528

Kostersdienst
Fennie Wouda verzorgt zowel op 20 als op 27 september de kostersdiensten.

Schriftlezing
Op 20 september verzorgt Lieuwe Hiemstra de schriftlezingen. Bob Roukema is lector op 27 september.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Gift
Ontvangen via ouderling J. Plette voor de diaconie € 60,-. Hartelijk dank.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de extra kerkenraadsvergadering van 20 augustus:
- De voorzitter opent de vergadering waarna Dineke Nijmeijer de overdenking verzorgt. Ze leest Lied 677 en 1 Koningen 19: De Heer komt naar Elia. Als overdenking leest Dineke een artikel van Barend Wallet: “ Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest” en gaat voor in gebed.
- Gesprek met de voorbereidingscommissie: De voorbereidingscommissie bestaat uit mevr. Dineke Nijmeijer en de heren Bartho de Looij; Ruud Jan van den Berg en Bertus Bakker
De voorbereidingscommissie is geen beroepingscommissie, maar stelt in overleg met de wijkkerkenraad profielschetsen op van wijkgemeente en predikant. Daarbij is de kerkenraad “eigenaar” van het proces om tot een keuze voor een nieuwe wijkpredikant te komen en regelmatig afstemming met de (wijk)gemeenteleden wordt als vanzelfsprekend en noodzakelijk beschouwd.
De wijkgemeente moet zich herkennen in de op te stellen profielschetsen. Er zal dan ook een aantal gemeentemiddagen en/of avonden worden gehouden om de (wijk)gemeente te informeren. Daarnaast wordt ook via het kerkblad geïnformeerd.
- we spreken over de invulling van het pastoraat in de komende vacaturetijd. Een en ander wordt nader afgestemd. (zie bericht hieronder).
- Lieuwe Hiemstra sluit de vergadering met een avondgebed van Luther

Na 20 september - de vacaturetijd
Na het vertrek van ds. Verbaan zal ds. Priem als consulent fungeren. Hij zal zoveel mogelijk de kerkenraad bijstaan en begeleiden bij het beroepingswerk. Voor het pastoraat - het meeleven met ziekte, het leiden van kerkelijke begrafenissen, en wat dies meer zij - is ds. Van Dam bereid gevonden, nadat ds. Vroegindeweij te kennen heeft gegeven die rol niet langer te kunnen vervullen. Ds. Kees van Dam (56 jaar) is woonachtig in Ermelo en betrokken bij de Westerkerk. Hij is 15 jaar met zijn gezin zendingspredikant geweest in zuidelijk Afrika, momenteel ambulant- en interim predikant in de PKN en daarnaast professioneel coach en trainer. Zijn aanstelling namens de Algemene Kerkenraad is voor twee dagdelen per week.
In een van de volgende diensten of in het kerkblad zal ds. van Dam zich nader voorstellen. In principe neemt u bij ziekte of overlijden contact op met scriba Lieuwe Hiemstra, hij zal dan ds. Van Dam benaderen. Ook via de ouderlingen kunt u hem dingen doorspelen. De kerkenraad heeft met hem kennis gemaakt op de kerkenraad van september en ook zal hij 22 september bij het pastoraal teamoverleg aanwezig zijn. Bezoekwerk is, mits de betrokkene vooraf daarmee telefonisch heeft ingestemd en gepaste afstand wordt bewaard, naar de mening van de kerkenraad wel weer mogelijk. We menen zo een goede oplossing te hebben gevonden voor in de vacaturetijd.

Tenslotte
Elf jaar en drie maanden Ermelo. Er is van alles over te zeggen. Ik zet maar niet teveel woorden op papier. Er komt nu ik dit schrijf nog een avondmaalsdienst aan, een afscheidspreek en ontmoetingszondag. Een aantal momenten nog om woorden te delen. En bovendien: waar moet je beginnen, waar ophouden…...

Misschien is het wel goed te weten wanneer en waarnaar we vertrekken: als alles volgens planning loopt, verhuizen we maandag 21 en dinsdag 22 september naar Beatrixplein 10, 6713 PW Ede. De pastorie staat achter de Nieuwe Kerk aldaar, waarin ik op zondag 27 september om 14.30u zal worden bevestigd als wijkpredikant door collega ds. N. van den Houten. Ook daar zijn online-faciliteiten, ook daar kunnen maar een beperkt aantal mensen live aanwezig zijn.

We hopen u nog te treffen. Velen hebben me al treffende en hartelijke woorden per post of e-post doen toekomen. Veel dank daarvoor. Het voelt voor ons anders dan vorige keren – dan verhuisden we naar een andere provincie, nu zegt de tandarts: je kunt ook hier in de praktijk blijven hoor... We moeten zelf gaan ontdekken hoe het verder gaat... Maar mocht we elkaar niet meer treffen – het is tenslotte een rare en ook nare tijd – ik eindig zoals vaker op deze plek met mij dierbare woorden: In Christus verbonden!

Ook namens de huisgenoten,
PAV


12 september 2020

meer
Oude Kerk

Reserveren voor een plaats in de kerk: 06-48370155

11 september 2020  |  Er kunnen meer mensen weer naar de kerk. Er kunnen bij de huidige maatregelen 65 mensen in de kerk. Dat kan soms wisselen omdat per huishouding mensen bij elkaar mogen zitten.
Voorlopig vragen we u wel u te blijven aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.

Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand.

Het is ook de bedoeling dat u ook de kinderen voor de oppas- en kindernevendienst aanmeldt op dit nummer en daarbij aangeeft of het de oppas of de kindernevendienst betreft. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Over het zingen worden ook nieuwe regels aangereikt, die we als kerkenraad nog moeten bestuderen. Tot die tijd geldt: Er wordt niet gezongen. Meeneurien is toegestaan. De liederen worden op de beamer getoond en evenals in de online uitzending zal een opname uit het verleden in de kerk worden afgespeeld.


11 september 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT