Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 29 november 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 5 en 12 december

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Coronamaatregelen.
Nu Corona weer de kop opsteekt hebben we de voorzorgsmaatregelen verscherpt.
We hanteren de komende weken de volgende regels:
• Heeft u koorts, moet u hoesten en/of heeft u keelpijn, blijf thuis en volg de dienst via de kerkomroep of Youtube.
• Bij binnenkomen handen ontsmetten en mondkapje dragen.
• De 1.5 meter in acht houden.
• Jassen meenemen de kerkzaal in.
• U wordt naar uw plaats gebracht door een coördinator.
• Na de dienst kunt u, op aangeven van de coördinator de kerk verlaten. Ook dan met het dragen van een mondkapje.
• Na afloop van de dienst is koffiedrinken helaas niet mogelijk.
U hoeft zich overigens niet aan te melden als u een dienst wilt bezoeken

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Fennie Wouda verricht de kostersdiensten zowel op zondag 5 december als op zondag 12 december.

Schriftlezing.
De schriftlezingen worden op 5 december verzorgd door Carla Meiling en op 12 december door Joke van den Berg.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve op de woensdag gaan in verband met Corona tot nader bericht niet door.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Beroepingswerk
Maandagavond 22 november is de commissie voor het eerst bij elkaar gekomen om een start te maken met het beroepingswerk.
Wij vragen u als gemeente om namen van geschikt geachte kandidaten in te leveren.
Deze kunt u rechtstreeks mailen aan de commissie:
beroepingswerk.ok@hervormdermelo.nl
De commissie en kerkenraad zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de kerkbode en de nieuwsbrief.
Namens de commissie
Erik van Vugt

Giften.
Via ouderling Ruth Kortenhoeven is een gift van 50 euro ontvangen voor de Diaconie.
Via jeugddiaken Wilma Knoppersen ontvingen we een gift van 100 euro voor het jeugdwerk
Beide gevers hartelijk bedankt hiervoor.

Huwelijksjubilea
- Op 7 december hopen de heer en mevrouw B.van Panhuis en M.van Panhuis-de Best, te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- De heer en mevrouw J.Both en J.U.Both-Brouwer mogen op 11 december vieren dat zij 40 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Beide echtparen feliciteren we van harte met hun jubileum en wensen we een fijne dag met hun dierbaren.

Meeleven met elkaar
Hierbij willen wij laten weten hoe het gaat met onze zoon, Levi, die op 30-10 geboren is. Na een zeer moeizame start, waarbij Levi zeer ernstig ziek is geweest, gaat het beter met hem. Na een korte overplaatsing van Zwolle naar Harderwijk is hij op zaterdag 20-11 thuis gekomen.  Helaas is er gebleken dat Levi hersenschade heeft opgelopen. De toekomst zal moeten uitwijzen wat de gevolgen hiervan zijn. We zijn dankbaar met het spoedige fysieke herstel, maar de zorgen voor de toekomst vallen ons zwaar.
Fam. van Vugt.

Wandelgroep Oude Kerk
Op zaterdagmorgen 4 december gaan we als wandelgroep weer een mooie wandeling maken. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

15 november 2022  |  voor de zondagen 20 en 27 november

Kerkdiensten
Zondag 20 november is het eeuwigheidszondag. Dan herdenken wij de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Aan deze herdenkingsdienst zal de cantorij haar medewerking verlenen.

Gezamenlijke middagdienst op 27 november in de Oude Kerk
Na meer dan tweeëneenhalf jaar van stilstand krijgen vanaf deze maand de voorheen gebruikelijke gezamenlijke middagdiensten op de tweede en vierde zondag van de maand weer gestalte.
De eerste middagdienst in de Oude Kerk is op de eerste zondag van advent, zondag 27 november.
De dienst krijgt de vorm van een vesper. Dominee A.S.L. Woudenberg uit Harderwijk is de voorganger en het vocaal ensemble Capella Fontana zal een belangrijk aandeel aan de dienst leveren. Organist is Gerrit 't Hart. De aanvang van de dienst is om 17.00 uur.

Kostersdienst
Fennie Wouda is onze koster in de dienst van 20 november en op 27 november verzorgt Bertus van Dam de kostersdiensten in de dienst van 10.00 uur, terwijl Mick Langenberg koster is in de dienst van 17.00 uur.

Schriftlezingen
Elise Lengkeek verzorgt op zondag 20 november de schriftlezingen en op zondag 13 november is dat Carla Meiling.

Kinderoppas
Antoinette Blokland verzorgt op 20 november de oppas en voor 27 november staat Marlina Blokland ingepland.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Evert van Beekhuizen, tel. 06 – 13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu

30-plus Bijbelkring van start!
We gaan met elkaar 8 studies volgen over de Bergrede, de grondwet aller tijden. Aan de hand van het boekje ‘Bouwen op de Rots’ van Nelly van Kampen-Boot laten we ons uitdagen tot vreugde, verwondering en navolging. De data voor dit seizoen zijn: 16/11, 14/12, 11/1, 15/2, 15/3 en 12/4, woensdagsavonds van 19.30 tot 21.00 uur in de Hoeve. Van harte welkom!

Verslag van de gemeenteavond van 19 oktober 2022
Onderwerpen op deze avond waren de toekomstige samenwerking met het Kerkelijk Centrum en de Westerkerk (WOK) en de stand van zaken over het beroepingswerk. De avond werd bezocht door ongeveer 40 gemeenteleden en een tiental aansluitingen welke online de avond volgden, derhalve zo’n 60 personen totaal. De jongere generatie was helaas niet goed vertegenwoordigd deze avond terwijl het in feite over hun toekomstige kerkvorm gaat.
De presentatie over de WOK werd gegeven door ds. Jan Visser, welke door middel van een aantal sheets het gevolgde proces van de WOK commissie belichtte met het bijbehorende routeplan naar 2030. Ook werd duidelijk aangegeven, dat dit plan is op te vragen bij de scriba van de Oude Kerk.
Het werd duidelijk dat gezocht moet worden naar samenwerking tussen de drie gemeenten en met name de makkelijk te realiseren samenwerkingsvormen dienen zo spoedig mogelijk opgestart te worden. Andere onderwerpen, zoals vrouwen in het ambt, vrouwelijke domina, zegenen huwelijk van partners van gelijk geslacht en de eigenheid van de drie verschillende wijken dienen met zorg besproken te worden door de drie kerkenraden en in de wijkgemeenten.
Vanuit de zaal kwamen reacties terug die enerzijds vroegen om de eigenheid van de Oude Kerkwijk te willen bewaren maar toch ook om op zoek te gaan naar verdere samenwerking waarbij de ‘verworven rechten’ van de Oude Kerkwijk, zoals het zegenen van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht, en de mogelijkheid van het beroepen van een domina, tot de mogelijkheid moet blijven behoren.
Na de pauze werd de nieuwe kerkverlichting gedemonstreerd hetgeen enthousiaste reacties opleverde.
Hierna werd nog de huidige status van het beroepingswerk toegelicht. Bij het beroepingswerk is vooral de eerdere beperking van de maximaal zes jarige arbeidsovereenkomst voor een nieuw te beroepen predikant een belemmering geweest. Deze beperking is inmiddels verdwenen en de beroepingscommissie is met nieuw elan bezig geschikte kandidaten te selecteren voor onbepaalde tijd.
Vanuit de zaal werd nadrukkelijk gevraagd om naast beschikbare dominees ook te kijken naar domina’s. Hierop antwoordde de voorzitter dat gezien het besluit in de AK dat in de beroepingscommissie, waarin de drie wijken vertegenwoordigd zijn, een voordracht unaniem dient te zijn. Gezien de toekomstige samenwerking dienen we ons voorlopig te beperken tot een mannelijke kandidaat.

Gift
Ouderling Jan Peet ontving op huisbezoek een gift van €50.- voor de verwarming van de Oude Kerk. Hartelijk dank hiervoor!

Meeleven met elkaar
Mevr. A Bosch-de Zwart is na een operatie aan haar rug opgenomen in de Klimop. Hier kan ze verder opknappen en revalideren. We wensen haar een voorspoedig herstel.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Ook in de maand oktober hebben de dames en heren weer verjaardagskaarten rondgebracht en bezoeken afgelegd. Het bedrag van de opgehaalde enveloppen bedroeg € 322,70.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 november a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Dan worden de enveloppen voor 2 maanden uitgedeeld. Voor ophalen van de kerstattenties zullen wij op dinsdag 13 december om 14.00 uur in De Hoeve bijeen komen.
Groet, Ria van Herk

Koffieochtenden
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Hoevemaaltijden
De maandelijkse Hoevemaaltijden zijn weer gestart. We mogen ons verheugen in een grote opkomst iedere keer. Het team dat de avonden organiseert kan nog wel wat hulp gebruiken. Er is vooral behoefte aan mensen die willen helpen bij het bereiden van de maaltijden. Wilt u meer informatie of u aanmelden dan kunt u contact opnemen met John of Frida Meijers.

Avondmaalvieringen
Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de gemeente is in de wijkkerkenraad afgesproken dat voortaan tijdens het lopend Avondmaal de deelnemers in beeld gebracht kunnen worden in plaats van alleen de bloemen. Terwijl de deelnemers naar voren lopen wordt voortaan ook gezongen.


Tot slot:

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven,
voor wie zij waren voor ons
en voor de wereld.
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,
onvervangbaar blijven zij,
déze speciale mensen.

Mens waren zij, te midden van ons.
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten
in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond,
God die de tranen droogt en leven geeft.
(herkomst onbekend)


LH.


15 november 2022

minder
Oude Kerk

Compensatie energiekosten

15 november 2022  |  Eind 2021 is door het Diaconaal Platform Ermelo een financieel fonds opgericht ter tegemoetkoming van huishoudens, die niet meer in staat zijn hun energierekening te voldoen. De laatste tijd zien we dat dit fonds steeds meer bekendheid krijgt en dat het beroep op dit fonds toeneemt. Eén van de maatregelen die de overheid onlangs heeft aangekondigd is dat alle huishoudens in de maanden november en december 2022 een bedrag van €190 zullen ontvangen ter compensatie van de gestegen energiekosten. Meerdere gemeenteleden hebben aangegeven dat ze deze gelden niet zelf nodig hebben en graag ter beschikking willen stellen aan huishoudens die vanwege de hoge energieprijzen niet meer rond kunnen komen. Als u daar ook zo over denkt en de ontvangen uitkering wil schenken aan een gezin dat het veel beter kan gebruiken, dan wil ik u vragen het bedrag over te maken op de rekening van de diaconie.
We zullen dan zorgen dat deze middelen ter beschikking zullen worden gesteld aan hen die dit het meest nodig hebben. Het rekeningnummer is NL75RABO 03177 046 48 t.n.v. diaconie hervormde gemeente Ermelo o.v.v. ‘energiefonds’.
Hartelijk dank voor uw gaven.

John Dolstra
Penningmeester diaconie Hervormde Gemeente te Ermelo 


15 november 2022

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

31 oktober 2022  |  voor de zondagen 6 en 13 november

Kerkdiensten
Op zondag 6 november werkt het Hervormd Kerkkoor mee aan de dienst van 10.00 uur. Deze maand starten we ook weer met de gezamenlijke diensten met de Immanuelkerk. Op 13 november is er een dienst in de Immanuelkerk en op 27 november in de Oude kerk. De middagdiensten beginnen steeds om 17.00 uur.

Kostersdienst.
Op 6 november is Fennie Wouda onze kosteres en op 13 november verzorgt Goos Eikelboom de kostersdiensten
.
Schriftlezingen.
Op zondag 6 november worden de schriftlezingen verzorgd door Joke van den Berg en op zondag 13 november is Stan van Bosbeek onze lector.

Kinderoppas.
Op 6 november wordt de oppas verzorgd door Elsbeth Verhoef en o p 13 november door Mathilde van Vugt en Renee v.d. Berg.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust! Evert van Beekhuizen, tel. 06 – 13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Gift.
Via ds. Priem is een gift ontvangen van €50.- voor de wijkkas van de Oude Kerk. Hartelijk dank hiervoor!

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Klein Avondmaal
Op woensdag 9 november houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het begint om 15.00 u. en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. U bent van harte welkom!

Veluwe FM: Religieus muziekprogramma ‘Putten uit de Bron’.
Het programma wordt iedere zondag uitgezonden van 12.00 tot 14.00 via radio Veluwe FM (op de radio op 105.0 FM) of is online te volgen via veluwefm.nl. Het is een goed beluisterd programma op de Veluwe, in Nederland en zelfs ver daarbuiten. Samen met vier andere collega’s mag ik dit programma presenteren , wat ik al heel veel jaren met veel liefde doe.
In de uitzending kunt u luisteren naar verzoekjes die zijn aangevraagd en in de overgebleven tijd worden de liederen door ons zelf uitgekozen. Tijdens de uitzending wordt verteld hoe u zelf een verzoekje kunt aanvragen. Bijv om iemand te feliciteren of te bemoedigen. Wij hopen altijd dat er veel verzoekjes binnenkomen! Misschien kent u het programma al en anders hoop ik dat u, nadat u dit hebt gelezen, er zeker een keer naar gaat luisteren. Het is iedere week weer de bedoeling om een programma van en voor de luisteraars te maken, met liederen die getuigen van Gods trouw en liefde, waar mensen hoop en kracht uit kunnen putten. Een herhaling van het programma is iedere zondagavond te beluisteren vanaf 20.00 uur via hervormd-Ermelo.nl, doorklikken naar kerkdiensten, Venster NK. En via Veluwefm.nl kunt u ook terug luisteren. Misschien wilt u nog wat vragen, u mag mij altijd bellen. 0341-554455. Ik vond het fijn om dit met u te delen. zie  https://veluwefm.nl/puttenuitdebron/ Hartelijke groeten,
Zwanie v.d. Kamp

Wandeling zaterdag 12 november
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 12 november a.s. wederom een gezellige mooie wandeling. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.

LH. 


31 oktober 2022

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT