Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Zaterdag 29 augustus 2020

Nieuws van rondom de Oude Kerk

Zondag aan de orde
- Zondag 6 september is er een feestelijke kerkdienst. Chantal de Vries en Wyboud Kloppenburg zullen openbare belijdenis van hun geloof afleggen, en vervolgens zal zoon Aaron van Wyboud en Colinda Kloppenburg gedoopt worden. Als vertrekpunt voor de verkondiging hebben we naar aanleiding van de gesprekken die we het afgelopen jaar gevoerd hebben gekozen voor Psalm 139 en 1 Cor 13:12. Ook de liederen zijn met elkaar afgestemd.
- Een week later, zondag 13 september vieren we samen het heilig avondmaal. Persoonlijk vind ik het, hoe lastig ook, omdat maar een deel zal en kan deelnemen, waardevol dat met elkaar te vieren, voordat ik afscheid neem de zondag erna. We zullen, in het spoor van de KND, lezen over David en Jonathan, uit 1 Sam 20.

Diensten bijwonen:
Diensten in de Oude Kerk zijn online. Bezoeken van de kerkdienst op zondagmorgen kan tot maximaal 65 personen. Daarvoor kunt u reserveren op maandag- en woensdagavond van 19:00-20:30 uur via tel.: 06-48370155.
Het is ook de bedoeling dat u de kinderen voor de oppas- en kindernevendienst aanmeldt op dit nummer en daarbij aangeeft of het de oppas of de kindernevendienst betreft. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Kinderoppas
Op zondag 6 september verzorgen Marieke Kievit en Melle van Nieuwenhuizen de kinderoppas. Op zondag 13 september neemt Marlina Blokland die voor haar rekening.

Kostersdienst
Fennie Wouda is koster op 6 en 13 september.

Schriftlezing
Op 6 september verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen. Stan van Bosbeek is lector op 13 september.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Op dinsdagavond 25 augustus hebben we een inloopuur in de kerk gehad. De opbrengst van de ingeleverde enveloppen over juli en augustus bedroeg € 592,85. Hartelijk dank hiervoor. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 september a.s. om 19.30 in De Hoeve. Ria van Herk

Trouwerij
Een heus gemeenteberaad en gemeentebesluit gingen eraan vooraf, maar nu zal het eerste huwelijk tussen twee mensen van gelijke geslacht worden ingezegend in onze oude kerk. Henk Pol, ouderling in onze wijkgemeente, en Piet van Veen, zelf voorganger in de Protestante kerk, beiden inmiddels thuisgeraakt in onze gemeente, zullen op 11 september in een eredienst die om 15.00u begint een zegen vragen over hun huwelijk. Ook nu gelden de corona-regels, maar de dienst zal on-line te volgen zijn. Wie hen wil feliciteren, schrijve naar: Oldenallerhout 68, 3845 EC Harderwijk.

Jubileum
Twee jubilea mag ik hier melden.
- Familie H. Vermeer-Molenaar vormden op 29 augustus een robijnen huwelijkspaar.
- Familie J.W. Van de Bunte-van Dort zijn op 8 september een zilveren huwelijkspaar.
We wensen beide families, hoe lastig het ook is in deze tijd iets te vieren, een mooi moment toe met of op afstand van allen die bij hen horen en Gods zegen voor hun toekomst.

Komt u nog op bezoek?
Enkele mensen hebben te kennen gegeven nog graag bezoek van mij te ontvangen. Ik begrijp dat, en ook die dat niet aangeven zou je willen spreken, en ik probeer er tussen de verhuisdozen door ruimte voor te reserveren, maar het is ondoenlijk van iedereen met wie je de afgelopen jaren een band hebt gekregen persoonlijk thuis afscheid te nemen. De afscheidscommisie zal in het kerkblad berichten over mogelijke momenten van afscheid in deze ook in dit opzicht lastige coronasetting.

Tenslotte
Een nieuw woord: warmhartigheid. Het Genootschap Onze Taal en het Oranje Fonds begonnen in juli een zoektocht om een leemte in onze Nederlandse taal op te vullen. Volgens de initiatiefnemers was er namelijk nog geen goed woord voor wat er gebeurt als twee mensen die elkaar niet kennen naar elkaar omkijken en er een voelbare band ontstaat. ‘Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn boodschappen laat vallen en een voorbijganger helpt met oprapen. Of wanneer je met een lekke band langs de weg staat en iemand helpt deze te vervangen.’ Uit verschillende inzendingen – soco (samentrekking van sociaal contact) of plotsbond werd warmhartigheid gekozen.
Ik hoorde er een zinspeling in op de overbekende gelijkenis van de warmhartige Samaritaan – die niet voor niets ook symbool staat voor het werk en zelfs uitgangspunt vormt van het embleem van de landelijke diaconie! En nieuw woord én een positieve aspect van de 'coronatijd'......

Met een hartelijke groet,
PAV


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

dienst van 11 oktober weer af te spelen

16 oktober 2020  |  dienst van 11 oktober weer af te spelen

Afelopen zondag werden we verrast door een gelijktijdige storing op YouTube en onze website.
De YouTube uitzending werkte niet omdat YouTube zijn verbinding aan het ombouwen is.
De website werkte wel. Daar werden 25% meer kijkers gemeld dan tijdens de piek in maart. Helaas was de backup server, waarop de uitzending werd opgeslagen voor later bekijken of downloaden in storing.

De uitzending van 11 oktober is weer beschikbaar op de website. Zowel voor kijken als voor downloaden. Cervus heeft onze lokale opname op hun server geplaatst.

De uitzending van 11 oktober is weer beschikbaar op YouTube. Ook op het kanaal van de Oude Kerk op YouTube is een functionerend bestand geplaatst.

Met dank aan alle technici die hier mee bezig geweest zijn.
16 oktober 2020

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

13 oktober 2020  |  
voor de zondagen 18 en 25 oktober en 1 november


Zondag aan de orde
Op zondag 18 oktober wordt volgens het rooster ‘Vertel het maar’ gestart met een aantal verhalen uit het boek Matteüs. Die zondag horen de kinderen over ‘De ander vergeven omdat God jou vergeeft’ uit Matteüs 18:21-35.
Op zondag 25 oktober wordt verteld over ‘De rijke jongeman’ naar Matteüs 19:16-30.
Op 1 november gaat het verhaal over ´Twee heel verschillende zonen’ uit Matteüs 21:28-32

Aanmelden voor de kerkdiensten
Zoals u inmiddels gewend bent kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55. Dit geldt ook voor het aanmelden van kinderen voor de oppas- of kindernevendienst. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Kerk niet open op woensdagochtend.
Als gevolg van de aangescherpte Corona-regels heeft de wijkkerkenraad jammergenoeg moeten besluiten de komende weken de kerk niet open te stellen op de woensdagavond. Zodra de regels dat weer toestaan starten we deze mogelijkheid om elkaar te ontmoeten weer op.

Kinderoppas
Marieke Kievit en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 18 oktober de kinderoppas.
Voor 25 oktober staat Marlina Blokland op het rooster en
voor 1 november zijn dat Antoinette en Margaretha Blokland.

Kostersdienst
Gijs van Norden is koster op 18 oktober
Op 25 oktober verzorgt Gerrit Mabelis de kostersdiensten en
op 3 november is Fennie Wouda koster.

Schriftlezing
Op 18 oktober verzorgt Sandra van Wijk de Schriftlezing en
op 25 oktober is dat Willem Jan Visser.
Voor 1 november staat Corry Kammeraat op het rooster.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubilea.
- De heer en mevrouw H.J. Corba en D. Corba - Gruppen hopen op 26 oktober a.s. te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Voor dhr. en
- mevr. J. van Bentum en R. van Bentum – Hop is 6 november a.s. een feestelijke dag. Dan mogen zij hun 50e huwelijksverjaardag vieren. Beide echtparen wensen we samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

Belijdeniscatechisatie
Ook dit jaar wordt voor de belijdenscatechisatie samengewerkt met de Westerkerk. Degenen die dit seizoen mee willen doen kunnen zich aanmelden bij ds. Priem, tel. (0341) 275780, e-mail: predikant.wk@hervormd-ermelo.nl . Ook als u meer informatie wilt kunt u contact met hem opnemen.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op dinsdagavond 29 september j.l. hebben we weer een ontmoeting gehad.
De opbrengst bedroeg € 442,90 en € 25,-- voor de voedselbank. Allen hartelijk dank hiervoor.
We hebben afscheid genomen van Jannie v.d.Ende; Jannie hartelijk voor je inzet, Tineke van Norden neemt het van haar over.
Onze volgende ontmoeting is op dinsdag 27 oktober .a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de glazen gang.
Ria van Herk 
 . 
Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 september:
- De voorzitter opent de vergadering en Margriet Roukema verzorgt de overdenking. We luisteren naar een opname van “Wat houd ik van uw huis” (Opwekking 715) en Margriet gaat voor in gebed.
- We gaan ook in het nieuwe seizoen weer gezinsdiensten houden. Betty Struijk, Janneke Veldhuizen en Marjolein van Nieuwenhuizen bereiden dit voor.
- Grietzen Sinnema geeft aan dat er vanuit het CvK advies wordt gevraagd over de ventilatie-mogelijkheden van de verschilende kerkgebouwen. Afhankelijk daarvan kan overwogen om weer te zingen in de diensten. Gezien het grote aantal ouderen wordt er in de Oude kerk vooralsnog niet gezongen.
- Afgesproken wordt om evenals de Immanuelkerk ook in het 4e kwartaal geen gezamenlijke middagdiensten te houden in de Oude Kerk.
- Voorbereiding beroepingswerk: Ruud Jan vd Berg licht de ideeën van de voorbereidings-commissie toe. De idee is dat er gemeentebijeenkomsten gehouden worden waarbij de concept-
profielschets voor de te beroepen predikant aan de gemeente zal worden voorgelegd.
- Centrale Ambtsdragersvergadering 31 augustus jl.:Er wordt teruggeblikt op de vergadering en de uiteenzetting van de financiële positie van de hervormde gemeente. Deze positie heeft ook consequenties voor het beroepingswerk. De AK bespreekt op 7 oktober het totaal van de in de groepsgesprekken genoemde suggesties om (weer) te komen tot een financieel gezonde gemeente
- Besloten wordt de opbrengst van de Zendingbussen over de maanden november en december te bestemmen voor het Vluchtelingenwerk.
- Bart Willemsen stopt per 1 december a.s. als organist van de Oude Kerk. Voorlopig zal Gerrit’t Hart hem vervangen.
- Lieuwe Hiemstra sluit de vergadering met een gebed uit de bundel “Bid om vrede”van Huub Oosterhuis.

LH


13 oktober 2020

meer
Diaconie

7 november 2020

12 oktober 2020  |  Op 7 november vindt de 125e Diaconale Dag plaats. Deze wordt dit jaar volledig online georganiseerd. Het thema is Samen leven doe je niet alleen.
Er zijn sprekers, webinars, muzikale optredens en interactieve sessies. 
Dit is een unieke kans om andere diakenen in het land digitaal te ontmoeten en met elkaar en één van de sprekers van gedachten te wisselen.
Ook gemeenteleden zijn welkom!
Kijk voor het volledige programma op de website: kerkinactie.nl/diakenen-zwo.
Daarop staat ook de link om in te loggen. 


12 oktober 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT