Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Zaterdag 12 september 2020

Nieuws van rondom de Oude Kerk


voor de zondagen 20 en 27 september 2020


Zondag aan de orde
Zondag 20 september is het de startzondag van de gemeente en het afscheid van de wijkpredikant. In de eredienst wordt het vertrekpunt gekozen in twee brieven van de apostel Paulus – Fil. 1: 1-11 en 2 Tim 1:7. In de kindernevendienst gaat het, volgens het rooster van ‘Vertel het maar’,over “David geholpen door Abimelech” naar 1 Samuël 21. In de Op 27 september zal het gaan over “David neemt geen wraak” uit 1 Samuël 24.

Reserveren voor een plaats in de kerk: 06-48370155
Voorlopig vragen we van u, dat u zich steeds aanmeldt. Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn. Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand. Het is ook de bedoeling dat u de kinderen voor de oppas- en kindernevendienst aanmeldt op dit nummer en daarbij aangeeft of het de oppas of de kindernevendienst betreft. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Kerk open op woensdagochtend
Iedere woensdagochtend is de kerk open tussen 10.00 en 11.00 uur voor ontmoeting met koffie - zodat we elkaar kunnen spreken en ontmoeten in deze lastige tijd. Wel blijven we op gepaste afstand.

Kinderoppas
Op zondag 20 september verzorgen Antoinette en Margaretha Blokland de kinderoppas.
Op zondag 27 september neemt Corine van Woerkens die voor haar rekening.

Kinderkerk
Hallo kinderen van de basisschool: We missen jullie! En we hebben zelfs gehoord dat jullie elkaar ook wel missen. Daarom willen we jullie uitnodigen om zondag 4 oktober naar de 1e Kinderkerk te komen. Je oudere broer en/of zus gaat wellicht naar de Jeugdkerk en dan zijn jullie van harte welkom in de Kinderkerk. Dit is gewoon tijdens de kerkdienst om 10 uur in de Hoeve. Misschien gaan papa en mama naar de kerk, maar dat hoeft niet. Jullie zijn altijd welkom. Het is fijn als je je voor vrijdag 2 oktober opgeeft bij: Marjolein van Nieuwenhuizen 06-24219273; Anette van Beekhuizen 06-23649528

Kostersdienst
Fennie Wouda verzorgt zowel op 20 als op 27 september de kostersdiensten.

Schriftlezing
Op 20 september verzorgt Lieuwe Hiemstra de schriftlezingen. Bob Roukema is lector op 27 september.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Gift
Ontvangen via ouderling J. Plette voor de diaconie € 60,-. Hartelijk dank.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de extra kerkenraadsvergadering van 20 augustus:
- De voorzitter opent de vergadering waarna Dineke Nijmeijer de overdenking verzorgt. Ze leest Lied 677 en 1 Koningen 19: De Heer komt naar Elia. Als overdenking leest Dineke een artikel van Barend Wallet: “ Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest” en gaat voor in gebed.
- Gesprek met de voorbereidingscommissie: De voorbereidingscommissie bestaat uit mevr. Dineke Nijmeijer en de heren Bartho de Looij; Ruud Jan van den Berg en Bertus Bakker
De voorbereidingscommissie is geen beroepingscommissie, maar stelt in overleg met de wijkkerkenraad profielschetsen op van wijkgemeente en predikant. Daarbij is de kerkenraad “eigenaar” van het proces om tot een keuze voor een nieuwe wijkpredikant te komen en regelmatig afstemming met de (wijk)gemeenteleden wordt als vanzelfsprekend en noodzakelijk beschouwd.
De wijkgemeente moet zich herkennen in de op te stellen profielschetsen. Er zal dan ook een aantal gemeentemiddagen en/of avonden worden gehouden om de (wijk)gemeente te informeren. Daarnaast wordt ook via het kerkblad geïnformeerd.
- we spreken over de invulling van het pastoraat in de komende vacaturetijd. Een en ander wordt nader afgestemd. (zie bericht hieronder).
- Lieuwe Hiemstra sluit de vergadering met een avondgebed van Luther

Na 20 september - de vacaturetijd
Na het vertrek van ds. Verbaan zal ds. Priem als consulent fungeren. Hij zal zoveel mogelijk de kerkenraad bijstaan en begeleiden bij het beroepingswerk. Voor het pastoraat - het meeleven met ziekte, het leiden van kerkelijke begrafenissen, en wat dies meer zij - is ds. Van Dam bereid gevonden, nadat ds. Vroegindeweij te kennen heeft gegeven die rol niet langer te kunnen vervullen. Ds. Kees van Dam (56 jaar) is woonachtig in Ermelo en betrokken bij de Westerkerk. Hij is 15 jaar met zijn gezin zendingspredikant geweest in zuidelijk Afrika, momenteel ambulant- en interim predikant in de PKN en daarnaast professioneel coach en trainer. Zijn aanstelling namens de Algemene Kerkenraad is voor twee dagdelen per week.
In een van de volgende diensten of in het kerkblad zal ds. van Dam zich nader voorstellen. In principe neemt u bij ziekte of overlijden contact op met scriba Lieuwe Hiemstra, hij zal dan ds. Van Dam benaderen. Ook via de ouderlingen kunt u hem dingen doorspelen. De kerkenraad heeft met hem kennis gemaakt op de kerkenraad van september en ook zal hij 22 september bij het pastoraal teamoverleg aanwezig zijn. Bezoekwerk is, mits de betrokkene vooraf daarmee telefonisch heeft ingestemd en gepaste afstand wordt bewaard, naar de mening van de kerkenraad wel weer mogelijk. We menen zo een goede oplossing te hebben gevonden voor in de vacaturetijd.

Tenslotte
Elf jaar en drie maanden Ermelo. Er is van alles over te zeggen. Ik zet maar niet teveel woorden op papier. Er komt nu ik dit schrijf nog een avondmaalsdienst aan, een afscheidspreek en ontmoetingszondag. Een aantal momenten nog om woorden te delen. En bovendien: waar moet je beginnen, waar ophouden…...

Misschien is het wel goed te weten wanneer en waarnaar we vertrekken: als alles volgens planning loopt, verhuizen we maandag 21 en dinsdag 22 september naar Beatrixplein 10, 6713 PW Ede. De pastorie staat achter de Nieuwe Kerk aldaar, waarin ik op zondag 27 september om 14.30u zal worden bevestigd als wijkpredikant door collega ds. N. van den Houten. Ook daar zijn online-faciliteiten, ook daar kunnen maar een beperkt aantal mensen live aanwezig zijn.

We hopen u nog te treffen. Velen hebben me al treffende en hartelijke woorden per post of e-post doen toekomen. Veel dank daarvoor. Het voelt voor ons anders dan vorige keren – dan verhuisden we naar een andere provincie, nu zegt de tandarts: je kunt ook hier in de praktijk blijven hoor... We moeten zelf gaan ontdekken hoe het verder gaat... Maar mocht we elkaar niet meer treffen – het is tenslotte een rare en ook nare tijd – ik eindig zoals vaker op deze plek met mij dierbare woorden: In Christus verbonden!

Ook namens de huisgenoten,
PAV


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

dienst van 11 oktober weer af te spelen

16 oktober 2020  |  dienst van 11 oktober weer af te spelen

Afelopen zondag werden we verrast door een gelijktijdige storing op YouTube en onze website.
De YouTube uitzending werkte niet omdat YouTube zijn verbinding aan het ombouwen is.
De website werkte wel. Daar werden 25% meer kijkers gemeld dan tijdens de piek in maart. Helaas was de backup server, waarop de uitzending werd opgeslagen voor later bekijken of downloaden in storing.

De uitzending van 11 oktober is weer beschikbaar op de website. Zowel voor kijken als voor downloaden. Cervus heeft onze lokale opname op hun server geplaatst.

De uitzending van 11 oktober is weer beschikbaar op YouTube. Ook op het kanaal van de Oude Kerk op YouTube is een functionerend bestand geplaatst.

Met dank aan alle technici die hier mee bezig geweest zijn.
16 oktober 2020

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

13 oktober 2020  |  
voor de zondagen 18 en 25 oktober en 1 november


Zondag aan de orde
Op zondag 18 oktober wordt volgens het rooster ‘Vertel het maar’ gestart met een aantal verhalen uit het boek Matteüs. Die zondag horen de kinderen over ‘De ander vergeven omdat God jou vergeeft’ uit Matteüs 18:21-35.
Op zondag 25 oktober wordt verteld over ‘De rijke jongeman’ naar Matteüs 19:16-30.
Op 1 november gaat het verhaal over ´Twee heel verschillende zonen’ uit Matteüs 21:28-32

Aanmelden voor de kerkdiensten
Zoals u inmiddels gewend bent kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55. Dit geldt ook voor het aanmelden van kinderen voor de oppas- of kindernevendienst. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Kerk niet open op woensdagochtend.
Als gevolg van de aangescherpte Corona-regels heeft de wijkkerkenraad jammergenoeg moeten besluiten de komende weken de kerk niet open te stellen op de woensdagavond. Zodra de regels dat weer toestaan starten we deze mogelijkheid om elkaar te ontmoeten weer op.

Kinderoppas
Marieke Kievit en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 18 oktober de kinderoppas.
Voor 25 oktober staat Marlina Blokland op het rooster en
voor 1 november zijn dat Antoinette en Margaretha Blokland.

Kostersdienst
Gijs van Norden is koster op 18 oktober
Op 25 oktober verzorgt Gerrit Mabelis de kostersdiensten en
op 3 november is Fennie Wouda koster.

Schriftlezing
Op 18 oktober verzorgt Sandra van Wijk de Schriftlezing en
op 25 oktober is dat Willem Jan Visser.
Voor 1 november staat Corry Kammeraat op het rooster.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubilea.
- De heer en mevrouw H.J. Corba en D. Corba - Gruppen hopen op 26 oktober a.s. te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Voor dhr. en
- mevr. J. van Bentum en R. van Bentum – Hop is 6 november a.s. een feestelijke dag. Dan mogen zij hun 50e huwelijksverjaardag vieren. Beide echtparen wensen we samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

Belijdeniscatechisatie
Ook dit jaar wordt voor de belijdenscatechisatie samengewerkt met de Westerkerk. Degenen die dit seizoen mee willen doen kunnen zich aanmelden bij ds. Priem, tel. (0341) 275780, e-mail: predikant.wk@hervormd-ermelo.nl . Ook als u meer informatie wilt kunt u contact met hem opnemen.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op dinsdagavond 29 september j.l. hebben we weer een ontmoeting gehad.
De opbrengst bedroeg € 442,90 en € 25,-- voor de voedselbank. Allen hartelijk dank hiervoor.
We hebben afscheid genomen van Jannie v.d.Ende; Jannie hartelijk voor je inzet, Tineke van Norden neemt het van haar over.
Onze volgende ontmoeting is op dinsdag 27 oktober .a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de glazen gang.
Ria van Herk 
 . 
Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 september:
- De voorzitter opent de vergadering en Margriet Roukema verzorgt de overdenking. We luisteren naar een opname van “Wat houd ik van uw huis” (Opwekking 715) en Margriet gaat voor in gebed.
- We gaan ook in het nieuwe seizoen weer gezinsdiensten houden. Betty Struijk, Janneke Veldhuizen en Marjolein van Nieuwenhuizen bereiden dit voor.
- Grietzen Sinnema geeft aan dat er vanuit het CvK advies wordt gevraagd over de ventilatie-mogelijkheden van de verschilende kerkgebouwen. Afhankelijk daarvan kan overwogen om weer te zingen in de diensten. Gezien het grote aantal ouderen wordt er in de Oude kerk vooralsnog niet gezongen.
- Afgesproken wordt om evenals de Immanuelkerk ook in het 4e kwartaal geen gezamenlijke middagdiensten te houden in de Oude Kerk.
- Voorbereiding beroepingswerk: Ruud Jan vd Berg licht de ideeën van de voorbereidings-commissie toe. De idee is dat er gemeentebijeenkomsten gehouden worden waarbij de concept-
profielschets voor de te beroepen predikant aan de gemeente zal worden voorgelegd.
- Centrale Ambtsdragersvergadering 31 augustus jl.:Er wordt teruggeblikt op de vergadering en de uiteenzetting van de financiële positie van de hervormde gemeente. Deze positie heeft ook consequenties voor het beroepingswerk. De AK bespreekt op 7 oktober het totaal van de in de groepsgesprekken genoemde suggesties om (weer) te komen tot een financieel gezonde gemeente
- Besloten wordt de opbrengst van de Zendingbussen over de maanden november en december te bestemmen voor het Vluchtelingenwerk.
- Bart Willemsen stopt per 1 december a.s. als organist van de Oude Kerk. Voorlopig zal Gerrit’t Hart hem vervangen.
- Lieuwe Hiemstra sluit de vergadering met een gebed uit de bundel “Bid om vrede”van Huub Oosterhuis.

LH


13 oktober 2020

meer
Diaconie

7 november 2020

12 oktober 2020  |  Op 7 november vindt de 125e Diaconale Dag plaats. Deze wordt dit jaar volledig online georganiseerd. Het thema is Samen leven doe je niet alleen.
Er zijn sprekers, webinars, muzikale optredens en interactieve sessies. 
Dit is een unieke kans om andere diakenen in het land digitaal te ontmoeten en met elkaar en één van de sprekers van gedachten te wisselen.
Ook gemeenteleden zijn welkom!
Kijk voor het volledige programma op de website: kerkinactie.nl/diakenen-zwo.
Daarop staat ook de link om in te loggen. 


12 oktober 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT