Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws nr. 19

15-11-209

Wijkbericht nr. 19

Wijkbericht Kerkelijk Centrum

Met het oog op de zondag
Komende zondag is de laatste van het kerkelijk jaar. Op deze zondag herdenken we de broeders en zusters uit de gemeente die overleden zijn. Ontslapen, schrijft Paulus in 1 Tessalonicenzen 4. Daar klinkt verwachting in door. Daarom is er naast verdriet ook verwachting (vs.13). Want Jezus is opgestaan, Hij leeft, en Hij zal allen die bij Hem horen ook tot leven wekken. Maar daarover leven in de gemeente van Tessalonica vragen. De apostel gaat daar op in, en sluit zijn antwoord af met de woorden: ‘Troost elkaar met deze woorden.’ Daarmee geeft hij een wezenlijk kenmerk van de kerk weer: dat is een troostende gemeenschap, omdat zij zich laat leiden door de Trooster.

Omzien naar elkaar
We denken ook aan allen, die ziekte en zorgen kennen. Met het gebed dat u daarin de troostvolle nabijheid van God mag ervaren. En dat u ook merkt dat er mensen om u heen staan. Hoe mooi is het om te merken dat je er niet alleen voor staat, dat er een gemeente is die meeleeft.

Bedankt
Hierbij wil ik u allen hartelijk danken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes, die na mijn ongeval en tijdens de revalidatie heb ontvangen. Bovenal dank aan God voor zijn nabijheid in  de afgelopen periode.
J. Kraak

Adventsschikking
De basis van de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven. De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen, eindigen en opnieuw beginnen. Zo mag het elk jaar weer Kerstfeest worden. De kransen zijn horizontaal geplaatst. De profeet Micha geeft waarschuwingen over het leven op aarde. Maar er is altijd hoop op een nieuwe toekomst. Wij zien uit naar de Vredevorst.
In de schikking op de eerste adventszondag zien we de grove den met daartussen de katoenbolletjes. Zo zal God zijn volk samen brengen. Overal vandaan. Als een Herder die zijn kudde verzamelt.

Bloemen
Op 3 november werden de bloemen bezorgd bij fam. Van Laar. En op 10 november gingen de bloemen naar mw. Van Omme.

Uit de kerkenraad
Benoemingen
In de kerkenraadsvergadering van 17 oktober zijn de volgende broeders en zusters benoemd tot ambtsdrager:
In de vacature van ouderling: dhr. Herbert Bouwers en dhr. Alfred Slofstra. In de vacature van ouderling-kerkrentmeester: Mw. Carolien Turien-de Ruiter en dhr. Johan Stegeman. In de vacature van jeugdouderling: Mw. Ingeborg Lagerwaard-Wolters en in de vacature missionair ouderling dhr. Sjaak van Tilburg.
Dankbaar kunnen we melden dat de broeders  Bouwers, Stegeman en Van Tilburg en zuster Turien hun benoeming hebben aanvaard. Zuster Lagerwaard en broeder Slofstra hebben bedankt voor hun benoeming. Laatstgenoemde heeft aangegeven wel beschikbaar te zijn als pastoraal medewerker.

Diaconaal medewerker
Tot diaconaal medewerker is benoemd dhr. Theo van de Hombergh. Hij heeft aangegeven zijn benoeming te aanvaarden. Een diaconaal medewerker kunt u vergelijken met een pastoraal medewerker; een diaconaal werker neemt plaats in een van de werkgroepen van de diaconie en zal daar actief zijn.

Gemeenteavond
De afgelopen periode heeft de kerkenraad zich bezonnen op het onderwerp homoseksualiteit. Tot nu toe hebben we nagedacht over de pastorale kant ervan, en gekeken welke posities er ingenomen worden. Een besluit is nog niet genomen. Voordat we dat doen, willen we graag u als gemeente erbij betrekken. Daarom hebben we een gemeenteavond gepland, en wel op donderdag 20 februari 2020. Noteert u alvast de datum. Over de invulling van de avond wordt u nog geïnformeerd.

India
Na afloop van de dienst van 1 december zal Janine Dolstra ons informeren over haar werk in India. De opbrengst van de zendingspijpjes van november en december is bestemd voor het project waar zijn gewerkt heeft.

Renovatie Kerkelijk Centrum
Hierbij willen wij de Hervormde Gemeente van Ermelo informeren over de plannen om het Kerkelijk Centrum grondig te verbouwen.
Waarom heeft de kerk een renovatie nodig?
We willen ons kerkgebouw behouden voor de toekomst, zodat het Woord van God verkondigd blijft worden en we als gemeente van Christus present kunnen blijven in Ermelo.
De laatste vernieuwingen hebben 20 jaar geleden plaatsgevonden en het gebouw is hoognodig aan een update toe. Daarbij vinden wij dat de kerk moet voldoen aan de eisen van deze tijd. U kunt dan denken aan de toegankelijkheid voor rolstoelen, invalidentoilet, energiezuinig en duurzaam, maar vooral gastvrij naar de bezoekers en gebruikers van de kerk en het aantrekkelijk houden van de veelgebruikte zalen.
Belangrijke punten zijn:
- De ingang wordt verplaatst
- De hal geschikt maken voor allerlei gebruik
- Akoestiek aanpassen in de voorhal
- Nieuwe (invalide-) toiletten in de voorhal
- Nieuwe keuken om ook maaltijden klaar te kunnen maken
- Achterzijde kerkzaal aanpassen als ingang
Wat is het kostenplaatje?
De totale verbouwing kost ca. € 510.000,-. Het Kerkelijk Centrum dient zelf € 205.000,- bij te dragen. Door veel werk zelf te doen, kunnen we ca. € 50.000,- besparen en dienen wij als gemeente nog € 155.000,- bij te dragen.  Dit is veel geld, echter wanneer onze 300 actieve gezinnen/leden ieder hun steentje bijdragen zijn wij ervan overtuigd dat het haalbaar is.
Met elkaar bouwen we aan de toekomst van onze kerk.
Gemiddeld zou de bijdrage per lid € 172,50 per jaar zijn voor een periode van 3 jaar. Echter de situatie is voor elk lid verschillend en wij vragen u dan ook naar vermogen bij te dragen. (Markus 12: 41-44) 
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Jan Pieter (JP) Bom, Carolien Turien of Herbert Bouwers.
Het rekeningnummer voor uw giften is NL06 RABO 0317 7015 25 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ermelo.
Jan Pieter Bom

Verjaardagsfonds
Hier is het mooie bedrag van de maand oktober is € 367,-, waarvan € 10,- en € 20,- voor de bloemendienst. De volgende keer is op 27 november om 14.00 uur in het K.C. Iedereen hartelijk bedankt.
Vriendelijke groet, Anneke

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
Binnenkort is het Advent. Dat is een Latijns woord, dat komst betekent. We verwachten Hem, die gekomen is, en komen zal. Bij de Deense dichter en predikant Kaj Munk (1898-1944) las ik een ontroerend stukje, dat ik hierbij ter overdenking doorgeef.
Een jaar of vijftien, zestien geleden stond ik in mijn tuin op een stralende zomerochtend en ik ging helemaal op in de zaligheid van het leven. Toen hoorde ik plotseling in de lucht een wonderlijk geluid en ik dacht: Zou dat soms de Heer zijn, die daar terugkeert? Nu, later bleek dan, dat de reddingsboot op het strand een oefening had gehouden en dat was een vuurpijl, die ze hadden afgeschoten. Maar ik lachte niet eens om mijzelf en ik schaamde mij ook niet. Ik had iets ervaren waar ik alleen maar blij mee kon zijn. En nooit zal ik dat gelukkige gevoel vergeten, dat mij beving, toen ik dacht, dat het wel eens kon zijn, dat Hij zelf het was. Iets mooiers had die mooie zomerochtend niet kunnen bekronen.
Met een hartelijke groet in verbondenheid,
R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT