Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws nr. 8

12-04-2019

Wijknieuws nr 8

Met het oog op de zondag
We maken ons op voor het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: Goede Vrijdag en Pasen, het lijden en sterven en de opstanding van Christus. We zien er naar uit om als gemeente stil te staan bij deze gedenkdagen. De gang naar het kruis, waar de duisternis valt over de schepping, waar Hij verlaten wordt door een ieder, waar Hij voor ons stierf.
Het gaat over diepe dingen, waar wij allemaal mee te maken krijgen: lijden en dood, eenzaamheid en pijn. Dankzij Christus mogen wij geloven dat de donkere nacht van de dood is overwonnen. Toch overschreeuwen we ons niet. We zien om ons heen (en misschien ook wel bij onszelf) verslagenheid en verdriet. In een gebroken wereld vieren we Pasen, zingen we de Opgestane ‘U zij de glorie’ toe, en bidden we dat we uitgetild worden uit aanvechting en vertwijfeling. Op Goede Vrijdag vieren we ook het Heilig Avondmaal, en gedenken we in tekenen van brood en wijn dat Hij zich voor ons heeft overgegeven tot in de dood. Met Pasen overdenken we de opstandingskracht van Christus, die ook in de gemeente werkzaam wil zijn. In deze dienst sluiten we ook ons project ‘Feest van genade’ af.

Omzien naar elkaar
We denken aan onze zieken en aan anderen die een moeilijke weg moeten gaan, en wensen hen veel geduld en sterkte toe. En bovenal de nabijheid en kracht van God, bij wie we beschutting mogen vinden.

Bloemen
Op 31 maart zijn de bloemen bezorgd bij dhr. Steenbeek en op 7 april ontving het echtpaar Van Wijk de bloemen.

Uit de kerkenraad
Samen zijn we kerk. En samen geven we vorm aan ons gemeente-zijn. We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden zich daarbij betrokken weten. Velen zetten zich in en geven tijd en energie aan het werk in Gods gemeente. Toch merken we dat tegelijk de stap om ambtsdrager te worden voor velen een (te) grote is.
Daarom hebben we besloten om een voorlichtings- en gespreksavond te organiseren over de het werk van de kerkenraad, ambtsdragers en pastorale medewerkers. Deze avond vindt plaats op donderdag 9 mei.
Het doel van deze avond is tweeledig: enerzijds gaat het om bewustwording van onze gezamenlijke roeping en verantwoordelijkheid voor de gemeente van Christus; anderzijds staan we stil bij de praktische kant van het werk. Zo hopen we met elkaar, met de gaven die God ons door zijn Geest geeft, te werken aan Christus’ gemeente.

Gezocht
Wij zijn met spoed op zoek naar nieuwe pianisten. Kun jij of kunt u piano spelen en wil je af en toe een lied begeleiden tijdens de kerkdienst; meld je dan aan! Ook als je maar af en toe wilt/kunt of als je misschien tijdelijk ons team wilt komen versterken ben je van harte welkom. We hebben met spoed mensen nodig. Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij Margreet van Vuuren (peterenmargreet@hotmail.com of bel 0341-751732)

Feest van genade
Ik vermeld hier nog een keer het rekeningnummer, als u een gift wilt geven voor het project: NL 06 RABO 0317 7015 25, o.v.v. 'Gemeenteproject Kerkelijk Centrum'. Ook kan er via de groene collectebussen met het projectlogo een bijdrage worden gegeven; deze staan op de tafel in de voorhal van het KC, en bij alle activiteiten die er zijn.

Vrouwenwandeling als afsluiting van “feest van genade”
Op D.V. zondag 21 april om 7.00 uur willen we starten bij het Kerkelijk Centrum richting begraafplaats “de Koningsvaren” om daar het opstandingsevangelie te lezen en enkele liederen te zingen. Terug bij de kerk willen we gezamenlijk ontbijten, waarna we de kerkdienst bij kunnen wonen.
Voor het ontbijt zullen we een kleine vergoeding vragen. Alle vrouwen zijn van harte welkom om dit samen te beleven. Aanmelden via de intekenlijst in de voorhal of via de mail.
h.jansenvandeput@gmail.com of gekevandenberg62@gmail.com

Vanuit de diaconie en de jongeren werkvakantie
Op 1e Paasdag is de collecte van de diaconie bestemd voor de jongeren werkvakanties van de Oude Kerk en onze eigen wijkgemeente.
Komende zomer vertrekken er 24 jongeren vanuit het Kerkelijk Centrum op werkvakantie naar Borda, Slowakije. Ze hebben één missie: bouwen aan het kampgebouw in Borda met als doel een veilige plek voor kansarme kinderen en jongeren om vakantie te vieren. Voor het opknappen van het gebouw, het kopen van materialen is geld nodig. De collecte is van harte bij u aanbevolen.
In de maanden maart en april sparen de jongeren de zegels van de PLUS supermarkt voor gratis handpoppen. De handpoppen nemen zij mee naar Slowakije om daar aan de kinderen te geven. Spaart u met ons mee? U kunt de zegels inleveren in de speciale bus in de hal van de kerk of wanneer u een spaarkaart vol heeft zelf een handpop uitkiezen en deze bij ons inleveren. Alvast dank u wel.

Giften
Bezoekdame Berta Elbertsen ontving € 10,- voor de bloemendienst. Pastoraal medewerker Gert van Veldhuizen ontving € 50,- voor de diaconie. En ouderling Henk Vliek ontving € 10,- voor de bloemendienst en € 10,- voor het gemeenteproject Feest van genade. Mevr. M. Heij heeft € 20,- ontvangen voor het jeugdwerk. Hartelijk dank voor deze blijken van meeleven.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u afkondigingen voor de beamer hebben, dan graag uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl. Graag in powerpoint.

Vakantie en kerkblad
Van 24 april tot 1 mei ben ik afwezig. Als er bijzonderheden zijn kunt u contact opnemen met de scriba, Annet Kuyt. Berichten voor het volgende kerkblad kunt u ook naar haar toe sturen.

Tot slot
We wensen elkaar gezegde dagen toe; dagen van gedenken. Graag sluit ik me aan bij de woorden van Bonhoeffer: Christus is niet in de wereld gekomen opdat wij Hem zouden begrijpen, maar opdat wij ons aan Hem vastklampen, opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen in het ongehoorde gebeuren van de opstanding.
Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
R.F. de Wit

Jubileum
Op D.V. 28 april zijn Roelof en Marijke de Wit – van Tellingen 25 jaar getrouwd. Wij danken God voor de jaren die hij jullie samen gegeven heeft. In vreugdevolle tijden maar ook in tijden van zorg was en is Hij erbij en dat stemt tot dankbaarheid. Dankbaar zijn we ook voor de plek die jullie innemen in onze gemeente. We feliciteren jullie van harte met deze dag en wensen jullie samen met Tumelo en Mbuso nog veel goede en gezegende jaren toe.
‘Mogen liefde en trouw jullie nooit verlaten, wind ze om je hals en schrijf ze in je hart’  (Spreuken 3:3)
Annet Kuyt, scriba

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT